Yeni bir vergi türü olarak Değerli Konut Vergisi ne ilişkin düzenleme

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında yeni bir vergi türü olarak “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiş ve Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 ve devamı maddelerine eklenmek suretiyle düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’TTK’’) 397′ nci maddesine göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK’nın 397. Maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nın 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine hazırlanan ‘’Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’’ (‘’Karar’’) 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Vergi Hatalarını Düzeltme

Vergi Usul Kanununda Vergi miktarında hatalar “Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır” olarak tanımlanmıştır.

Devamını Oku
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 Tarihli Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun davranılıp davranılmadığını denetleyerek, uygun davranılmadığının tespiti halinde ilgili Şirket ya da kişilere idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

Devamını Oku
Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Seri ve Basit Yargılama Usulleri

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ceza Muhakemesi sistemimize “Seri Muhakeme Usulü” ve “Basit Yargılama Usulü” adı verilen yeni muhakeme ve yargılama usulleri getirilmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler hakkında.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) 26.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin işçi-işveren ilişkilerine etkisi

 Bu kapsamda, ücretler, ücretsiz izin, yıllık izin, iş seyahatleri, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve kısa çalışma müesseseleri incelenmesi gereken başlıca konulardır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin yürürlükteki sözleşmelere etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri dikkate alındığında karşımıza OHAL, mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü kavramları çıkmaktadır. Çalışmamızda mevcut durum ve olası durum çerçevesinde bu üç hukuki kavram değerlendirilmiştir.

Devamını Oku
Covid-19’un yürürlükteki sporcu sözleşmelerine etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem sosyal hayatı, hem de ekonomik hayatı, iş dünyasını ve spor dünyasını durma noktasına getirdiği her türlü izahtan varestedir.

Devamını Oku
26.03.2020 tarihli Torba Kanun hakkında.

7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, mevzuatta yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda faydalı olması açısından bilgilerinize sunulacaktır.

Devamını Oku
COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir

Devamını Oku
Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Son olarak 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa ile 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenememesi hususunun fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Devamını Oku
Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

Devamını Oku
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Bağlayıcı Şirket Kuralları

BŞK, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketler için kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kurallarını içeren bir metindir.

Devamını Oku
Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları Ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve …

Devamını Oku
Doktrin Ve Yargi Kararları Işıında Hakaret Ve Eleştiri Ayrımı Ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

GİRİŞ: Kişi, hukuk düzeninin en önemli öznesidir. Hukuk biliminin varlık nedeni olan kişi hak ve borçlara sahip olabilen özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, insanların birbirleri ile olan iletişimlerindeki artış, yazılı ve görsel basının gelişmesi ve internet kullanıcılığının çok geniş kitlelere yayılmasıyla …

Devamını Oku
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı …

Devamını Oku