Bilgi Notu Rekabet Uzlaşma Yönetmeliği

B İ L G İ N O T U

Tarih: 16.07.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

❖ Yönetmeliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43.üncü maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Şöyle ki;

❖ Uzlaşmanın Genel İlkeleri

➢ Kurul, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilecektir.

➢ Kurul, ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden soruşturma tarafları ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilecektir.

➢ Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilecektir.

➢ Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.

➢ Kurul, yürütülmekte olan uzlaşma sürecinden beklenen faydanın sağlanamayacağı kanaatine varır, delillerin karartılması tehlikesi bulunur ve gizlilik hükümlerinin ihlal edilirse uzlaşma nihai kararına kadar uzlaşma sürecinin tarafların tamamı veya bir kısmı için sona erdirilmesine karar verebilir.

❖ Uzlaşma Sürecinin Başlatılması

➢ Soruşturma tarafları uzlaşma taleplerini yazılı olarak Kuruma iletir. Kurul, bu talebi kabul veya ret edebileceği gibi varsa diğer tarafların da uzlaşma görüşmelerine davet edilmesine karar verebilir. Kurul, uzlaşma sürecini resen başlatması halinde, soruşturma taraflarını uzlaşma görüşmelerine davet edecektir.

➢ Soruşturma tarafları Kurul tarafından yapılan davetin tebliğinden itibaren on beş gün içinde uzlaşma görüşmelerine başlamak isteyip istemediklerini kuruma yazılı olarak bildirmelidir. Bu süre geçtikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

❖ Uzlaşma Görüşmeleri

➢ Uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amaçlanmaktır.

➢ Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ve soruşturma taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi hallerinde, Kurum ilgili taraflarla uzlaşma görüşmelerini en kısa sürede başlatacaktır.

➢ Uzlaşma görüşmelerine başlanmış olması, uzlaşma taraflarının kendileri hakkında isnat edilen ihlali kabul ettikleri anlamına gelmez. Uzlaşma tarafları, uzlaşma metninin sunulmasına kadar uzlaşma sürecinden çekilebilecektir.

➢ Uzlaşma görüşmeleri, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt altına alınacaktır.

➢ Uzlaşma görüşmelerinde, soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi koşuluyla, uzlaşma taraflarına gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

❖ Uzlaşma ara kararı

➢ Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasını takiben sürece ilişkin İhlalin niteliği, kapsamı ve süresi, Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan asgari ve azami idari para cezası oranı, Uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı, Varsa, Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamında uygulanacak asgari ve azami indirim oranı, Verilecek asgari ve azami idari para cezası oranı ve miktarı, Uzlaşma metninin Kuruma gönderilmesi için verilecek ve on beş günü aşmayacak kesin süre ve Uzlaşma metninin süresi içinde gönderilmemesi halinde, Kurulun kararda yer verilen hususlarla bağlı olmayacağı hususlarını içeren ara kararını tesis edecektir.

❖ Uzlaşma Metni

➢ Tarafların uzlaşma ara kararındaki hususları kabul etmeleri durumunda, ihlalin varlığını, kapsamını, süresini, sonuçlarını ve ihlalden doğan sorumluluğunu, Kurul’un uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami para cezası oranı ve miktarını, iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiğini ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için yeterli imkânın tanındığını ve idari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların dava konusu yapılamayacağını kabul ettiklerini belirten açık beyanlarına uzlaşma metni kapsamında Kurul’a sunmaları gerekmektedir. Uzlaşma metninin usulüne uygun şekilde Kurum’a sunulmasının ardından ise, uzlaşma metni geri çekilemeyecektir.

❖ Uzlaşma Nihai Kararı

➢ Uzlaşma metninin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren on beş gün içinde, Kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılacaktır.

❖ Gizlilik Yükümlülüğü

➢ Uzlaşan taraflar uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında eriştikleri bilgi ve belgeleri, nihai karara kadar gizli tutmakla yükümlüdür. Kurul’un, gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda, Kurul, yeni bir soruşturma açabilecek ve söz konusu ihlali, idari para cezasının belirlenmesinde ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edebilecektir.

❖ Sürecin Uzlaşma İle Sonuçlanmaması

➢ Uzlaşma tarafının uzlaşma metnini süresi içinde göndermemesi, gönderilen uzlaşma metninde bulunan eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi, Kurulun uzlaşma sürecinin sona erdirilmesine karar vermesi veya uzlaşma tarafının uzlaşma sürecinden çekilmesi hallerinde, ilgili taraf bakımından sürecin uzlaşma ile sonuçlanmadığı kabul edilerek olağan soruşturma usulü takip edilecektir.

❖ Devam Eden Soruşturmalar

➢ Bu Yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23