Kitle Fonlama Tebliği

B İ L G İ N O T U

Tarih: 27.10.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanan Kitle Fonlaması Tebliği “Kitle Fonlaması Tebliği” 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan tebliğin amacı; paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şöyle ki;

❖ Kitle fonlama platformlarının kuruluşları, kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, Kurul listesine alınma, fon toplayacak girişim şirketlerinde aranan nitelikler, kitle fonlaması yoluyla halktan para toplama ve toplanan fonların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin hususlar yayımlanan bu tebliğ ile şekillenmektedir.

❖ Yayımlanan tebliğin dayanağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35/A maddesidir. Bu maddede de belirtiği üzere kitle fonlama platformu kavramından, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluş anlaşılmaktadır.

❖ Kitle fonlama platformlarının kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir ve de Kurul bu platformlarda kuruluşları için belli nitelikler aramaktadır. Başlıca bu niteliklere göz attığımızda;

 -Anonim ortaklık olma

 -Asgari 1.000.000 sermaye ve tamamının nakden ödenmiş olması

 -Paylarının tamamının nama yazılı olması

 -Ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresi yer alması

 -Yönetim kurulunun asgari 3 kişiden oluşması gibi belirlemeler yer almaktadır.

❖ Belirtilen nitelikleri sağlayan platformların faaliyette bulunabilmeleri için Kurul tarafından listeye alınmaları zorunludur. Kurul tarafından listeye alınabilmek için; kuruluş şartlarını taşıması, en az bir yatırım komitesine sahip olması, iç kontrol, risk yönetim sistemi, muhasebe ve operasyon birimlerine sahip olmak gibi şartlar aranmaktadır.

❖ Platformun kurucuları, ortakları veya yönetim kurulu üyelerinin de birtakım şartları taşıması gerekmektedir. “Müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması ya da hakkında iflas erteleme kararı verilmiş olmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak” gibi şartları bu kişilerin taşıması gerekir.

❖ Platformun ortaklık yapısının şeffaf ve güncel olması tebliğde belirtilen hususlardan biri olmakla birlikte, bu bilgilerin internet sitesinde yer alması zorunlu tutulmuştur. Buna ek olarak ortaklık yapısındaki birtakım değişiklikler ve devirler de Kurulun onayına tabi tutulmuştur. Bir kişi platform sermayesinin ’u veya daha fazlasını temsil payları devralırsa bu devir SPK onayına tabidir.

❖ Platformun zorunlu unsurlarından olan yatırım komitesi; “en az 3 üyeden, üyeleri finans, hukuk, teknoloji gibi alanlarda 5 yıllık tecrübeye sabit, bir üyenin platformun yönetim kurulu üyesi olması, bir üyesinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansına sahip olması” gibi şartlara bağlı olarak oluşturulmak zorundadır.

❖ Platformlar, özel olarak paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütebilirler. Platformların uyması gereken esasların “yazılı” bir kitle fonlaması sözleşmesine bağlanması zorunlu kılınmıştır. Platformların yürütecekleri kampanyalar için hazırlamak zorunlu oldukları bilgi formlarının yatırım komitesi tarafından onaylanması ve bu formun kampanya sayfasında yayımlanması zorunludur.

❖ Platformların bazı işlemleri gerçekleştirmesi yayımlanan tebliğ ile yasaklanmıştır; “Sadece paya dayalı kitle fonlama faaliyeti yürüten platformlar, faiz ya da her türlü ivaz karşılığı işlemlere aracılık edemezler”, “Gayrimenkul veya buna dayalı hakların alım satımına ilişkin projelere ilişkin faaliyet yürütemezler”. Ayrıca platformların projelere yönelik olarak yatırım tavsiyelerinde bulunması da yasak edilmiştir.

❖ Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin tebliğdeki düzenlemeler incelendiğinde; nitelikli olmayan gerçek kişi yatırımcıların bir takvim yılı içerisinde yapabilecekleri yatırım miktarı 50.000 Türk Lirası ya da 200.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla platforma beyan ettikleri yıllık net gelirlerinin yüzde 10’unu olarak uygulanabilir. Bu kişilerin bir projeye azami yapabilecekleri azami yatırım miktarı 20.000 Türk Lirası’dır.

❖ Paya dayalı kitle fonlamasında fon kullanım yerleri, kampanya süresinin başlangıç tarihi itibariyle kampanya sayfasında yayımlanmak zorundadır. Toplanan fonlar, ilgili projeden kaynaklanmayan borçlar veya diğer borçlar için kullanılamaz.

❖ Paya veya borçlanmaya yönelik kitle fonlaması için fon toplayacak girişim şirketlerinin; “teknoloji ve/veya üretim faaliyetinde bulunmaları, düzenli takip ve kontrolü sağlanmış tescilli internet sitelerine sahip olmaları” gerekmektedir. “Halka açık ortaklıklar” paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar.

❖ Yayımlanan tebliğde platformlar için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden platformun yönetim kurulu üyeleri, yatırım komitesi ile hususlardan hem yatırım komitesi üyeleri hem de yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Fonlanan şirket hakkında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden ise fonlanan şirketin yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: