Vergi Hatalarını Düzeltme

VERGİ HATALARI NELERDİR:

Vergi Usul Kanununa göre vergi hataları 2’ye ayrılmaktadır;

HESAP HATALARI

VERGİLENDİRME HATALARI

 • Matrah hataları
 • Vergi miktarında hatalar
 • Verginin mükerrer olması
 • Mükellefin şahsında hata
 • Mükellefiyette hata
 • Mevzuda hata
 • Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata

Vergi Usul Kanununda Vergi miktarında hatalar “Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır” olarak tanımlanmıştır.

HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI:

 1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi,
 2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi,
 3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması,
 4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması,
 5. Mükellefin müracaatı ile mümkündür.

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ:

Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Düzeltme talepli dilekçeleri elden vergi dairesine verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Düzeltme talebini içeren dilekçeler, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilmelidir.

Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Mükellefin düzeltme talebini vergi dairesinin reddetmesi ya da 60 günlük süre içinde cevap vermemesi durumunda, mükellef şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurabilir. Bu kapsamda il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir. Şikâyet dilekçesini takiben 60 günlük süre içinde Bakanlığın cevap vermemesi halinde istek reddedilmiş sayılır. İdarenin şikâyeti reddetmesi ya da altmış günlük süre içinde cevap vermemesi halinde dava açma süresi içinde, Vergi Mahkemesinde dava açılabilir.

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23