Sosyal Medya Yasası

B İ L G İ N O T U

Tarih: 12.08.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. Sosyal medya platformları ile online hizmetlere ilişkin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a getirilen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler kapsamında sosyal medya platformları düzenlenerek bu platformlara ilişkin belirli yükümlülükler getirilmiştir. Kanun değişikliği ile getirilen yenilikleri aşağıda bilgilerinize sunarız:

• Sosyal Ad Sağlayıcılar:

Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına (Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Whatsapp vb) ciddi yükümlülükler öngörülmüştür. Mezkûr sosyal ağ sağlayıcılara yapılacak tebligat, bildirim, talep gereklerinin yerine getirilmesi ve başvuruların cevaplanması kapsamında Türkiye’de en az bir temsilci atanacaktır. Sosyal medyadaki hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması/engellenmesi hususunda muhatap bulamama veya çok geç bulmadan kaynaklı soruna çözüm olarak; temsilci atanması çözümüne gidilmiştir.

• Sosyal Ağ Sağlayıcılarının Yükümlülükleri

a. Temsilci atama yükümlülüğü: Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından İnternet Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve İnternet Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak ataması ve BTK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunludur. Sosyal ağ sağlayıcının, atadığı temsilciye ait iletişim bilgilerine internet sitesinde yer vermesi gerekmektedir.

b. İçerik kaldırma taleplerine 48 saat cevap süresi: Yurt için ve yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının İnternet Kanunu 9. madde (kişilik hakları) ve 9/A maddesi (özel hayatın gizliliği) uyarınca kişilerden gelen içerik kaldırma taleplerine en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekmektedir. Talebe olumsuz cevap verilmesi halinde, bu kararın gerekçesinin sunulması zorunludur. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yürürlük günü olan 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlaması gerekmektedir (son tarih 1 Ocak 2021).

c. 6 aylık raporlar: Yurt içi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, içerik çıkarma ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilerin İnternet Kanunu 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları altı aylık dönemlerle BTK’ya bildirmesi gerekmektedir. Yukarıda (b) bendinde yer alan kişisel taleplere ilişkin raporlar, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanır. Sosyal ağ sağlayıcının 2021 yılı Haziran ayında ilk raporu BTK’ya bildirmesi ve sitesinde yayınlaması gerekmektedir.

d. Veri lokalizasyonu: Yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye’deki kullanıcı verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

e. İçerik kaldırma / erişim engelleme talepleri için 24 saat aksiyon süresi: Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacaktır. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcısının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.

• Yaptırımlar:

✓ Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur.

- Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir.

- Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir.

- İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.

- Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

- Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

Sonuç olarak; işbu bilgi notuna konu kanunda yapılan değişiklikler sonucu getirilmiş olan yaptırımlarla birlikte temsilci atanmasının mutlak suretle sağlanması ve çeşitli başvurulara, taleplere geri dönüş sağlanması amaçlanmaktadır.

✓ Kişi taleplerine 48 saat içinde cevap verme yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi: BTK tarafından 5 milyon TL idari para cezası verilir.

✓ 6 aylık rapor sunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi: BTK tarafından 10 milyon TL idari para cezası verilir.

“GEÇİCİ MADDE

(1) Sosyal ağ sağlayıcılar, ek 4 üncü maddenin;

a) Üçüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlar.

b) Dördüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayınlar.”

Bu Kanunun;

a) 5651 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (s) bendi, 6. ve 7. maddeleri 1.10.2020 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

MASLAK MAH. A.O.S. 55 SOK. NO:2

42 MASLAK, OFİS 4, D:35-41

SARIYER/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23