Danıştay Elektronik Tebligat Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 18.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, “Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı  gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine” hükmetmiştir.
❖ Vergi Usul Kanunu 107/A:
“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla  elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”
Telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığı  hususunda bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla yapılan başvuru, Danıştay tarafından incelenip 22.09.2021 tarihinde karara bağlanmıştır.
İstemi inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin, telefon veya elektronik posta  adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine; tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğin edilmiş sayılacağına hükmetmiştir.
Vergi Usul Kanunu'nda elektronik ortamda yapılan tebligata ilişkin ayrıca muhatabın  bildirilen telefon numarasına, elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığına işaret edilen kararda; düzenlemenin muhataplara elektronik posta adreslerini “belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü” yüklediği, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının yaşanmayacağı ifade  edilmiştir. 

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23