Varlık Yönetim Şirketleri Hakkında

B İ L G İ N O T U

Tarih: 16.07.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik” 14.07.2021 tarihine yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren yeni Yönetmelik ile, yürürlükten kaldırılmış olan “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile karşılaştırıldığında, Yeni Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanında yeniden düzenlemeler getirilmiş ve devralınacak alacaklara ilişkin yeni düzenlemeler ile kapsam genişletilmiştir. Şöyle ki,

Alacakların Devrine ve Diğer İşlemlere İlişkin Süreçler

• BDDK denetimi çerçevesinde bankalar, banka dışı finansal kuruluşların, tahsili gecikmiş olan alacaklarını temlik ederek yeniden yapılandırması ve bu takdirde müşterileri finansal sisteme yeniden kazandırılmasını hedefleyen varlık yönetim şirketlerine işbu yönetmelik doğrultusunda yalnızca donuk değil, canlı alacakları da satma imkânı doğmuştur.

• Devredilecek alacağın yöntemi de yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre, münferit bir risk grubu içeren alacaklar hariç tutulma kaydıyla, mali kuruluşlar, varlık yönetim şirketlerine bu alacaklarını yalnızca ihale usulü ile devredebilecekler.

• Varlık yönetim şirketleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilecektir ancak sağlanan finansman toplamının, öz kaynaklarının üç katını geçmemesi koşulu getirilmiştir.

• Alacakların devrinden önce finansal kuruluşların, borçluya, devredilen varlık yönetim şirketi hususunda bilgi verme yükümlülüğü söz konusudur. Bununla birlikte yönetmelikte, borçluya bildirilmesi lüzum görülen bilgiler ve belgeler de düzenlemeye konu olmuştur.

Varlık yönetim şirketinin de bu alacağını devredebileceği, yapılan değer tespitinde belirtilen tutarın altında satışa konu etmeme esası, dış hizmet alabileceği de düzenlemeler arasında yer almaktadır.

Kuruluş ve Esasa İlişkin Düzenlemeler:

• Söz konusu yönetmelik Varlık yönetim şirketlerinin kuruluşu bakımından nakden ve her türlü ari olarak ödenmişsermayesinin elli milyon Türk Lirasından az olmama koşulu getirilmiştir.

• Kuruluş için belirtilen belgelerle kuruma başvurulması zorunlu olup, şirketin faaliyeti yürütebilme yeterliliğine sahip olma hususunda detaylı bir incelemeye hükmedilmiş ve bu değerlendirme sonucunda şirketin kurulması kurumun iznine tabi kılınmıştır.

• Ana sözleşmede yapılacak değişikliklere ilişkin olarak sürecin açıklanmasının yanı sıra, bahsi geçen aşamalarda kuruma bilgi verilmesi zorunluluğu söz konusudur. Bir gerçek veya tüzel kişinin, varlık yönetim şirketi sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya varlık yönetim şirketinin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri kurulun iznine tabidir.

• Yenilenen yönetmelikte birleşme, bölünme, devir ve tasfiye konularına yer verilmekle birlikte, bu hususlar kurulun izninin olması koşuluyla genel hükümlere tabi kılınmıştır.

Bir diğer yeni düzenleme olan şube açma açısından da her bir şube için bir milyon Türk Lirası tutarında ödenmiş sermayeye sahip olması gerekliliği getirilmiştir.

• Kurumsal yönetim alanı yeniden düzenlenme alanına konu olmuştur. Bu hususta, varlık yönetim şirketlerinin yönetim kurullarının, genel müdür de dahil olmak üzere üç kişiden az olamayacağı belirtilmiştir. İç sistem tesisleri, bilgi sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama sistemleri de yenilenen yönetmelikte tekrar düzenlenen alanlar arasındadır.

Varlık yönetim şirketinin öz kaynağının, toplam aktiflere oranının asgari olarak yüzde üç olması gerektiği standart oran olarak saptanmıştır. Geçici hükme göre, varlık yönetim şirketinin 1 yıl içerisinde öngörülen sermaye şartına uyması gerekmektedir.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23