Ticari İletişim

B İ L G İ N O T U

Tarih: 08.01.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler. Bilindiği üzere, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Kanun”) dayanılarak çıkartılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 4.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirmeyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

• Yönetmelik’te de tanımlandığı üzere, ticari elektronik ileti yönetim sistemi (“İYS”) “ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistem,” olarak tanımlanmıştır. 04.01.2020 tarihinde yapılan değişiklikler, İYS ile ilgili esasında önceden de mevcut olan sistemin daha düzenli bir şekilde uygulanmasını ve düzenleme boşlukları sebebiyle hak kaybı yaşanmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

• Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

• 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren hizmet sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara, ticari elektronik iletilerini gönderemeyecektir. Öncelikle Elektronik Ticari ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişinin İYS sistemine kaydolması gerekmektedir. Bu sistem üzerinden onayı bulunan alıcılara kolayca ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmeden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilmeli ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir.

• Getirilen yeni düzenleme ile alıcının kendisine Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayının İYS üzerinden alınabileceği hususu düzenlenmiştir. İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacaktır. Bu onayın hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilmesi gerekecek ve İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.” Onayın elektronik ortamda alınması durumunda (İYS üzerinden alınan onaylar hariç olmak üzere), onayın alındığı bilgisi, reddetme imkanı da tanınmak suretiyle AYNI GÜN İÇİDE sisteme iletilmesi gerekirken bu süre 24 SAAT olarak değiştirilmiştir.

• Ayrıca Yönetmeliğe göre alıcının onayının alınması zorunluluğu bulunmayan istisnai hallerden biri mevcut ise ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılamayacaktır. Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılmalıdır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol etmelidir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.

Yönetmelikte “Hizmet Sağlayıcı” elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmelidir.

• Yönetmeliğin eski halinde aracı hizmet sağlayıcının iş ve işlemleri ayrı ayrı ve kısıtlı olarak düzenlenmişken yapılan değişiklik ile aracı hizmet sağlayıcının görevi “hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkan tanır” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile aracı hizmet sağlayıcının görev tanımı genişletilmiştir.

Kısaca özetlemek gerekirse;

• İYS’ye kayıtlı olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatamayacaktır.

• Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırması gerekecektir.

• Hizmet sağlayıcının talimatı ile ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığı kontrol edilecek ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimine başlanamayacaktır.

• Alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumun bildirilmesi gerekmektedir.

• Alıcının yönetmeliğin 6. Maddesine uygun olarak kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi durumunda onaya gerek duyulmayan istisnai hallerden biri mevcut ise ve Hizmet sağlayıcı bu istisna kapsamında gönderimde bulunmayı düşünüyor ise aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu hususta beyan alınması gerektiği düzenlenmiştir.

• “Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. “ şeklinde iken saklama süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

• Ticari elektronik ileti sesli arama içeriğinde ise, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verecektir. Bu düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 04.01.2020 itibaren geçerli olacaktır.

• Ticari elektronik iletinin kanun ve yönetmelik düzenlemelerine aykırı şekilde gönderilmesi durumunda Şikâyet başvuruları elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden yahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılabilirken getirilen düzenleme ile Şikayet başvurularının İYS üzerinden de yapılabilecektir. Şikayet yapılırken iletinin bir görselinin de şikayet dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Ticari elektronik ileti sesli arama yoluyla gelmesi durumunda ise konusu eklenmelidir Yukarıdaki maddede bahsedilen şikayet süreci İl müdürlüğü tarafından ele alınıp sonuçlandırılırken başvurunun öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacağına karar verilmiştir. Ayrıca 15. Maddeye yeni bir fıkra eklenmiş olup bu fıkra “Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlar.” Şeklindedir.

Son olarak belirtmek gerekir ki; 2015 tarihli yönetmelikte değişiklikler yapan bu yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilmiş olan maddeler yayım tarihinde (4.01.2020) diğer maddeler ise 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

• Yönetmelikte geçmekte olan terimlere ilişkin tanımları düzenleyen 2. Madde.

• İkinci bölüm başlığı “Ticari Elektronik İletiler iken bu başlığı İYS” olarak değiştiren 3. Madde.

• Sesli arama içeriğinde yer verilebilecek unsurları düzenleyen 7. Maddesi,

• Ticaret Bakanlığı’nca ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yetkilendirilen kuruluşun görevlerini düzenleyen 9. Madde.

• Hizmet sağlayıcının veri saklama yükümlülüğünü 1 yıldan 3 yıla çıkaran 12. Madde.

• Ticaret Bakanlığı’na denetleme yetkisi veren 15. Madde

• 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren hizmet sağlayıcıların, İleti Yönetim Sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara, ticari elektronik iletilerini gönderemeyeceklerini düzenleyen Geçici 2. Maddeyi yönetmeliğe ekleten 17. Madde.

• İlgili Yönetmelik hükümlerinin Ticaret Bakanlığı’nca yürütüleceğini düzenleyen 18. Madde.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak Ofis 4 D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: