Hamiline Yazılı Pay Senetleri Tebliğ

B İ L G İ N O T U

Tarih: 06.04.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hakkında. Bilindiği üzere “hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü” 31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 1/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde getirilmiş idi.06.04.2021 tarihi itibariyle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış olup, hamiline yazılı pay senetlerinin (“HYPS”) MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğ hükümleri elbette halka açık olan ortaklıklar bünyesindeki hamiline yazılı pay senetleri için uygulanmamaktadır.

➢ HYPS’nin Basımı ve Dağıtılması:

HYPS, pay bedelleri tamamen ödenmeden basılamaz. Pay bedelleri tamamen ödendikten sonra, bir yönetim kurulu kararı alarak, Tebliğ hükümlerinde belirtilen unsurları içerecek şekilde HYPS basılması mümkündür. Bu yönetim kurulu kararı, HYPS’nin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibi bilgileri ve şirkete ait bilgiler MKK’ya bildirilecektir. MKK bu pay senedi, sistemde şirket ile ilişkilendirerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedecektir. HYPS ancak bu tekil numaraya da yer verilmek suretiyle basılabilecektir. Yönetim kurulunun HYPS basımına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilana tabi olup, bağımsız denetime tabi şirketlerce şirketin internet sitesine de konması gerekmektedir. Anılan yönetim kurulu kararı tescil edilmeden önce, HYPS’nin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicil müdürlüğü tarafından teyit edilmelidir. Dolayısıyla ticaret sicil müdürlüğü, HYPS’nin basımına ilişkin yönetim kurulu kararını tescil etmeden evvel, MKK nezdinde gerekli kaydın yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.

Bu süreçler tamamlandıktan sonra HYPS basımı aşamasına geçilebilecektir, HYPS şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanarak imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılabilir.

Tebliğ, pay bedelleri tamamen ödendikten sonra 3 ay içerisinde, HYPS basımı, MKK’ya bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemlerinin tamamlanması gerektiği yönünde bir süre düzenlemesi de yapmıştır.

➢ HYPS’nin Devri:

HYPS’nin devri için hem zilyetliğin geçirilmesi hem de payı devralan tarafından MKK’ya bildirim yapılması gerekmektedir. Devralan kişi şirkete başvurur ise bu bildirim şirket tarafından da yapılabilmektedir. Bu bildirimde devralan kişiye ilişkin bilgilerin detaylı yer alması gerekmektedir.

Bu bildirim yapıldığında, MKK nezdindeki kayıt da, MKK tarafından belirlenen tekil numara altında devralan kişinin kaydedilmesi kaydıyla, güncellenecektir.

Şirket tarafından yapılan devir bildirimi üzerine şirkete ve pay sahibine; devralan tarafından yapılan bildirim üzerine ise devralan ve devredene kaydın oluşturulduğu hususunda MKK tarafından sistemde kayıtlı telefona kısa mesaj veya elektronik posta adresine elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirmede bulunulur. Bu nedenle MKK nezdindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulması büyük önem arz etmektedir.

➢ Genel Kurul Süreci:

Genel kurul sürecinde, pay sahipleri çizelgesi düzenlenirken, MKK’dan HYPS sahipleri bakımından çizelge talep edilmesi gerekmektedir. Bunun için genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden MKK’ya başvuruda bulunulmalıdır. MKK tarafından gönderilen pay sahipleri çizelgesi, genel kurul günü, MKK sisteminden alınacak ve HYPS sahipleri bu çizelgeye göre belirlenerek ve oy kullanma hakkı da bu çizelgeye göre belirlenecektir.

31/12/2021 tarihine kadar yapılacak genel kurullarda, HYPS’nin oy kullanabilmesi için, HYPS’nin şirkete elinde HYPS olduğunu bildirmiş olması gerekmektedir. Bu kayıt henüz MKK nezdindeki sisteme dahil edilmemiş olsa dahi, 31.12.2021 tarihine kadar HYPS sahibinin oy kullanması mümkün kılınmıştır.

➢ HYPS bakımından MKK’ye Bildirimde Bulunulmaması Hali:

Bu durumda hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaklardır. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK’ye elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınır.

➢ HYPS bakımından MKK’ye yapılan bildirimin doğruluğundan sorumluluk:

Yayımlanan Tebliğ uyarınca MKK’ye yapılan bildirimin doğruluğundan, bildirimde bulunan sorumludur.

➢ HYPS üzerinde Haciz veya Tedbir Uygulaması:

Muhafaza altına alınmak suretiyle icra müdürlüklerince veya tahsil dairelerince hacze veya yargı mercilerince verilen bir karara istinaden tedbire konu edilen pay senedi hakkında ilgili merciin senet üzerinde yer alan ve MKK tarafından üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirkete yapacağı bildirim üzerine MKK nezdinde gerekli kayıt şirket tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar ilgili merciin bildirimi üzerine aynı usulle sistemden kaldırılır.

İlgili merci tarafından aksi yönde bir karar verilmedikçe haczedilen veya tedbire konu edilen pay senedine ilişkin olarak devir bildirimi kaydedilemez.

➢ KVKK Kapsamında Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın ve Kanunun 5. maddenin ikinci fıkrasında, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

➢ Ücret:

Bahsi geçen Tebliğ uyarınca MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek vergilerle birlikte Tebliğ ekinde yer alan tarifede belirtilen ücretler alınır.

➢ Geçiş Sürecinde Uyulması Gereken Kurallar:

- 06.04.2021 tarihi itibariyle elinde HYPS bulunanlar, şirkete bildirimde bulunmak zorundadırlar (HYPS ve Tebliğ ekindeki form doldurulmak suretiyle).

- Yönetim Kurulu’nca bu bildirim ve ekindeki belgeler incelenerek ve doğruluğu kontrol edilecektir.

- Şirket tarafından, 5 iş günü içerisinde, HYPS’ne ilişkin bilgiler MKK sistemine kaydedilmelidir.

- MKK tarafından belirlenen tekil numara, senet üzerinde görülebilecek bir yere yazılmalı ve imzaya yetkili iki şirket yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

- HYPS sahipleri bu başvuru sürecini yürütmez ve şirkete başvurmazlar ise, kanundan doğan paya bağlı haklarını, başvuruda bulununcaya kadar kullanamazlar.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23