32 Sayılı Karara Yönelik Tebliğde Değişiklik

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan tebliğin amacı; 32 Sayılı Karar’a yönelik olarak çıkarılmış olan tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapmaya yöneliktir. Şöyle ki;
❖ Öncelikle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, 11.08.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın amacı, Türk parasının kıymetini korumak, yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi, Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracına ve de kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlere yönelik düzenleyici ve sınırlayıcı esaslar tayin etmektir.
❖ Yeni yayınlanan değişiklik tebliği ile, 2008-32/34 no’lu tebliğin 6. maddesinin beş fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 6. maddenin üçüncü fıkrasına ekleme yapmak suretiyle, mülga edilmiş olan yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yeniden düzenlenmek suretiyle değişiklik yapılmıştır.
❖ Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının başına, “Kıymetli madenler aracı  kuruluşlarınca” ibaresi getirilmek suretiyle ilgili fıkra; ““Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca” Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen” standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.” halini almıştır.
❖ 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mülga edilen “Dördüncü fıkra kapsamında yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmez ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınır. Bu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, yetkili gümrük idaresince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.” şeklindeki yedinci fıkra hükmü; “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.” haliyle yeniden düzenlenmiştir.
❖ 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mülga edilen “5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının dördüncü fıkra  kapsamında yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınır. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulur.” şeklindeki sekizinci fıkra hükmü; “Yedinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.” haliyle yeniden düzenlenmiştir.
❖ 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mülga edilen “Dördüncü fıkra kapsamında standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüdür.”  eklindeki dokuzuncu fıkra hükmü; “İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanacak Protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.” haliyle yeniden düzenlenmiştir.
❖ 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mülga edilen “Yetkili gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir.” şeklindeki onuncu fıkra hükmü; “Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya; ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye yetkilidir.” haliyle yeniden düzenlenmiştir.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23