Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği

B İ L G İ N O T U

Tarih: 12.10.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ çerçevesinde girişim şirketleri, girişim sermayesi, fon ve fon portföyleri, fon kaynak taahhütleri ve fona ilişkin giderler hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

- Yapılan değişiklik ile 3. Maddede bulunan “girişim şirketi, kurucu, portföy yöneticisi ve portföy yönetim tebliği” tanımları değiştirilmiştir.

- Girişim sermayesi yatırım fonu tanımlanırken portföy yönetim şirketleri, girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri ibaresinin ardından gayrimenkul ve girişim sermayesi yönetim şirketleri ibaresi eklenmiştir.

- Fonun uğraşabileceği işler genişletilerek “Özelleştirme kapsamında alınanlar dahil Türkiye’de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları”, “vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler” “Yurtiçi organize para piyasası işlemleri” “İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, teminatlı menkul kıymetler”,“Yurtdışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen, gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan yatırımlar.”, “Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları” eklenmiştir.

- Kurucunun portföy yönetim hizmeti alabilecekleri arasına “gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi” eklenmiştir.

- Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin portföy saklama yöneticisine gönderilme süresi 10 iş günü iken bu süre makul süre olarak değiştirilmiştir.

- Yönetim kurulunun temsil yetkisini devredebileceği kişiler değiştirilmiştir. Girişim sermayesi portföyünün yönetimi kapsamındaki temsilinin, yönetim kurulu kararı ile yatırım komitesine devredilmesi de mümkün hale gelmiştir.

- Kurucuların yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişikliğe gidilmiştir. Yatırım komitesinde görev alacak personelin nitelikleri belirlenmiştir.

- Yatırım komitesi üyelerinin toplanması ve karar alma nisaplarında düzenleme getirilmiştir.

- Alınan kararların deftere yazılacağı ve saklanma süresi düzenlenmiştir.

- İçtüzük kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir hükmü kaldırılmıştır. Sadece TTSG’de ilan edilme şartı devam etmektedir.

- Satış başlangıç tarihine üst sınır getirilmiştir. 1 yıllık sürede katılma paylarının satışına başlanmamış olması durumunda fonun tasfiyesi veya ek süre için başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

- Katılma payı sahiplerine tanınan yetkileri farklılaştırmak amacıyla farklı pay gruplarının oluşturulması düzenlenmiştir.

- İçtüzük değişikliklerinin hangilerinin bildirileceği somutlaştırılmıştır.

- İhraç belgesi değişikliği a bendi kapsamı dışında ise takvim yılı sonunu izleyen 6 iş günü içinde kurula bildirilme şartını kaldırarak, 33. Madde kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformuna ilan edilir ibaresi eklenmiştir.

- Yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesine ilişkin hükümlerin hangi halde uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

- Yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredilecek iştrirak paylarının değer tespitinin uygun görülecek kuruluşlara yaptırılması düzenlenmiştir.

- Kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilecek lik sınır kaldırılmıştır.

- Nitelikli yatırımcılar arasındaki devir işlemleri kurucu ve yöneticinin onayına bağlanabilir. Bilgilendirme dokümanlarında aksine hüküm olmadıkça devir bedelleri serbestçe belirlenir hükmü getirilmiştir.

- Katılma paylarının satışı ve iadesi Türk Lirasının yanı sıra Türkiye’de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20/e maddesinde belirtilen kişilere satılmak üzere yabancı para birimi üzerinden de gerçekleştirilebilir hükmü getirilmiştir.

- Girişim Şirketlerinin taşıması gereken kıstaslar arttırılmıştır. Girişim şirketlerinin kurucusu olabilme kıstaslarında, yatırım yapabilecekleri alanlarda, girişim sermayesi yatırım ortaklarının yapabildiği yatırım alanlarında, diğer girişim sermayesinin diğer yatırım fonlarının katılmaya paylarına yatırım yapabileceği hususunda, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine finansman sağlanması kıstaslarında, menkul kıymetlere yatırım yapılabileceği, borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yapabilme olanağı, hangi avansların ve primlerin girişim sermayesi olarak kabul edildiği hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Fon portföyünde bulunan bir girişim şirketinin organizasyonu büyütmek maksadıyla yurtdışına şirket merkezini taşır yahut yurt dışında yeni bir şirket kurar ise bu harcamaların girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeye devam edileceği düzenlenmiş olup ilave yatırımların ise 23. Madde kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Fon portföyünde bulunan şirketlerin halka açılması durumunda ilave paylar hariç olmak üzere kalan paylar girişim sermayesi olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Halka açık olmayan girişim şirketleri tarafından fonlara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanacak esaslar düzenlenmiştir.

- Asgari yatırım sınırlarına aykırılık oluşturabilecek durumlar düzenlenmiş olup aykırılığın düzeltmesi için kurucuya ve portföy yöneticisine verilen bir yıllık süre sınırı kaldırılmış olup kurula süre takdiri yetkisi verilmiştir Aykırılığın düzeltilememesi halinde fonun tasfiye edilmesi süreci düzenlenmiştir.

- Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin asgari olarak hesap dönemi sonu itibari ile tespit edileceğiyle birlikte girişim sermayesi yatırımlarının değerinin tespit edilme esasları düzenlenmiştir.

- Fon tarafından girişim şirketinin sermayesinin temsil eden payların tamamımın iktisap edilmesi veya girişim şirketinin kontrolünün sağlanması durumunda pay devri sözleşmesi imzalanması yeterli olup kurula iletilme unsuru mülga olmuştur.

- Kurucu, nitelikli yatırımcılardan talep ettiği fona kaynak bulma taahhütlerinde bir yıl içinde bulunması zorunlu olan asgari kaynak taahhüdü süresi iki yıla çıkarılmıştır. Fon taahhüt tutarına ulaşılamaması halinde eskiden ticaret sicilinden terkin kurula başvurulmadan önce istenebilir iken yapılan değişiklik ile ilk olarak kurula başvurulup kuruldan izin alınması koşulu getirilmiştir.

- Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma payları sayısının hesaplanması yöntemi değişmiş olup kaynak taahhüdünün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatına göre artık hesaplanacağı düzenlenmiştir.

- Altına, diğer kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yaptırım yapılamayacağına dair düzenleme mülga olmuştur. Yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere 18 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen yöntemlerle fon toplam değerinin azami ’una kadar yatırım yapılabileceği, bu yatırımların girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilemeyeceği, bu yatırımların yapılmasını takip eden dönemlerde, bu şirketlere ilave yatırım yapılmaması şartıyla 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlerle aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan asgari yatırım sınırlamalarına uyum sağlanamaması veya bu fıkrada belirtilen azami oranın üzerine çıkılması halinde yatırım sınırlamalarının tekrar sağlanması için Kurula süre verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla Kurulca süre verilebileceği düzenlenmiş olup verilecek sürenin belirlenmesinde fonun ilgili şirketten çıkış yapmasına kadar geçecek süre de Kurulca dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

- Fona ilişkin tüm giderlerin fon giderlerinden karşılanacağını yalnız fon portföyünden karşılanabilecek hususlar ve yatırımcı sözleşmesinde düzenlenmesi şartıyla ilk kez düzenlenmiştir.

- Fonlar, fon toplam değerinin azami P’si oranında kredi kullanmanın yanı sıra faizsiz finansman olarak da kullanabileceği eklenmiş olup kullanılması durumunda hesap dönemi sonunda açıklanan fiyat raporlarında söz konusu orana uyum sağlanması gerektiği konusu düzenlenmiştir.

- Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52-1) hükümleri yerine Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanacağı düzenlenmiştir.

- Fonlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfası oluşturulması, bu sayfada yer alacak özet ve genel bilgilerin doldurulması ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizlenebilmesi suretiyle fon bilgilendirme dokümanlarının, fon bilgilendirme dokümanları tadil metinlerinin ve finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi zorunluluğu düzenlenmiştir.

- Geçiş hükümleri kapsamında geçici madde düzenlenerek fonların uyum sağlama süreci ve kıstasları düzenlenmiştir.

- Kâr dağıtımına ilişkin esaslara hükümler (madde 25) ve Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bildirim esaslarına hükümler mülga olmuştur (madde 28)

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23