TTK 376 Tebliğ

Tarih: 28.12.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ(“Tebliğ”) ile anılan maddenin uygulanmasına ve bu kapsamda bulunan şirketlerce alınabilecek tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş idi. Bu kez, 26/12/2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere anılan Tebliğ’de uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve özellikle Geçici 1. Madde ile sağlanan istisnanıngenişletilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır.

Anılan değişikliklere ilişkin bilgilendirmemiz aşağıda yer almaktadır.

I. Değişiklik öncesinde sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumunda, yönetim organının, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacağı düzenlenmiş iken, Değişiklik sonrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle ifadesi eklenmiş ve zararın sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması halinde, yönetim organının, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacağı düzenlenmiştir.

Anılan değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul
MADDE 6 - (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olmasıdır. Bu durumda halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

II. Değişiklik öncesinde, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması ya da sermayenin arttırılmasına karar verebileceği düzenlenmiş iken,

Değişiklik sonrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması yerine, zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması ifadesi eklenmiş ve ancak bu halde genel kurulun sermayenin azaltımı, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılmasına karar verebileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca bu durumda genel kurulun alabileceği kararlar arasında yer alan sermayenin üşte biri ile yetinilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmıştır, onun yerine TTK md. 473 ilâ 475. maddelerine göre sermaye azaltımı yapılabileceği düzenlemesi uygulamaya devam edilecektir.

Anılan değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul,
MADDE 7 - (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması Zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilir.

III. Değişiklik öncesinde sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu sermaye azaltımı bakımından yalnızca sermayenin üçte biriyle yetinmeye karar verebilecek iken,

Değişiklik ile sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış olduğundan,

Sermayenin, Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

Anılan değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

Sermayenin azaltılması
MADDE 8 - (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin üçte biriyle kalan sermayeyle yetinmeye karar verdiği akdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır. Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az  yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir.

IV. Değişiklik öncesinde “Sermayenin tamamlanması” başlığı altında, Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemelerin öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanıp ve takip edileceği düzenlenmiş iken, Değişiklik ile bu hüküm muhafaza edilmiş ve ilaveten sermaye tamamlama fonunun yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

V. Değişiklik öncesinde “Sermayenin artırılması” başlığı altında, sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden yapılacak sermaye artırımlarında, sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi gerekliliği düzenlenmiş iken,

Değişiklik ile bu şekilde yapılacak sermaye artırımlarında tescil edilecek sermaye ile  kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye  artırımının tescilden önce ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca yapılan yeni bir düzenleme ile, aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, yukarıda bahsettiğimiz koşul aranmaksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebileceği, bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Anılan değişiklik metni aşağıda yer almaktadır

Sermayenin artırılması
MADDE 10 - (1) Halka açık anonim şirketler için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurul tarafından;
a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü Kanunun 344 üncü ve 585 inci maddelerine uygun olarak ödenir. arttırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır.
b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında tescil  edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunludur.
c)Aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, (b) bendindeki koşul aranmaksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil  edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunması zorunludur.

VI. Değişiklik öncesinde 01.01.2023 tarihine kadar yalnızca henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerinden doğan kur farkı zararlarının, TTK md. 376 kapsamındaki hesaplamalarda dikkate alınmayabileceği düzenlenmiş iken,

Değişiklik sonrasında, anılan kur farkı zararlarına ek olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı da bu kapsamda dahil edilmiştir.

Anılan değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13’üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: