Taahhüt Tebliği

Gizli ve Kişiye Özeldir.

B İ L G İ N O T U

Tarih: 17.03.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye kullanılmasına Yönelik Ön araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ hakkında

Sayın İlgililer,

Bilindiği üzere, 7246 sayılı Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. Madde 3. Fıkra düzenlemesinde yapılan değişiklik ile birlikte, Türk Rekabet Hukukuna, rekabeti ihlal eden durumlara ilişkin olarak yapılacak olan incelemelere yönelik olarak taahhüt mekanizması kazandırılmış olup, buna ilişkin usul ve esasların Rekabet Kurumu’nun çıkartacağı tebliğler ile düzenleneceği bildirilmiş olup bizler de daha önceki yazılarımızda bu hususa değinmiş idik.

Nihayet, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) taahhüdü düzenleyen 43. Maddesinin 3. fıkrası (m.43/3) uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 11.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (“Taahhüt Tebliği”) 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ylece taahhüt mekanizmasının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin detaylar da yayınlanan Tebliğ gün yüzüne çıkmıştır.

TAAHHÜT MEKANİZMASI NEDİR?

Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller 1 dışında kalan ihlaller için ön araştırma yahut soruşturma sürecinde taahhüt unulması imkanı tanıyan, hukukumuza yeni kazandırılmış bir mekanizmadır.

Bu durumlar bakımından bir diğer müessese olan uzlaşma yoluna başvurulması imkanı mevcuttur.

TAAHHÜT MEKANİZMASININ FAYDASI NEDİR?

Taahhüt sunulması sayesinde, söz konusu taahhütler yolu ile rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirilirse, bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına ya da açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebiliyor.

Ancak unutulmaması gereken husus ise, (i) kararın alınmasına esas teşkil eden bir hususta değişiklik olması, (ii) taahhüde aykırı davranılması, (iii) eksik/yanlış bilgi üzerine karar verilmiş olması şartlarından birinin varlığı halinde Rekabet Kurumu tarafından tekrar soruşturma açılmasına karar verilebilir.

HANGİ DURUMLARDA TAAHHÜT MEKANİZMASI İŞLEMEZ?

Açık ve ağır ihlallerin tebliğ kapsamı dışındadır. Örneğin, rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarını kısıtlayan anlaşmalar hususunda taahhüt mekanizmasının geçerli değildir.

Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhüt ile son verilmesini isteyen taraflar (haklarında inceleme kararı verilen teşebbüsler) ön araştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilirler. Ancak, buradaki en ön önemli husus teşebbüslerin soruşturma sürecindeki taahhüt sunma taleplerini, soruşturma bildiriminin kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde yazılı olarak Kurum’a iletmek zorunda olmalarıdır. Aksi halde bu süreyi geçiren teşebbüslerin taahhüt taleplerinin dikkate alınmayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Devam eden soruşturmalar yönünden ise, ilgili tebliğin geçici 1. Maddesi gereğince, Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği 16.03.2021 tarihi itibarıyla soruşturma açılması kararının alınmasından itibaren üç ay geçmiş soruşturmalar bu hususa istisna teşkil etmektedir. Diğer bir ifade ile, bu durumda taahhüt sunma talebinin soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilmesi koşulu aranmamaktadır.

TAAHHÜT SÜRECİNDE REKABET KURUMU’NUN HAK VE YETKİLERİ NELERDİR?

Tarafların, taahhüt sunma taleplerini yazılı olarak Rekabet Kurumuna iletmesi ile taahhüt süreci işlemeye başlamaktadır. Rekabet Kurumu’na bu sürecin işlemeye başlaması, sonlanması, görüşmelerin yapılması/değerlendirilmesi, sonlandırılması, reddedilmesi vs. aşamalarında geniş yetkiler tanınmıştır.

TAAAHHÜT METNİ NASIL OLMALIDIR?

Tarafların görüşmeler akabinde, taahhüt sunmaya karar vermeleri halinde, taahhüt metnini ve taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış bir nüshası ile bu nüshanın özetini kendilerine tanınacak süre içinde Kuruma göndermek zorundadır.Taahhüt metninin sunulan taahhüdü açık bir şekilde içeriyor olması, içerisinde alternatif barındırmaması gerekmektedir. Ayrıca niteliği gereği verilen taahhüdün rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması gerekmektedir. Tarafların Kanuna uyacaklarına ilişkin genel nitelikteki beyanları taahhüt niteliği taşımadığı gibi, üçüncü kişilerin eylemlerine yönelik taahhütte bulunulamaz.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23