Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

B İ L G İ N O T U

Tarih: 28.10.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği(III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c) Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan değişiklikler şu şekildedir.

− Değişiklik tebliği ile Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri gibi VYŞ(varlık yönetim şirketi)ler tarafından da fon kurulabileceğine yönelik yenilikler getirilmiştir. Bahsi geçen değişiklik büyük oranda Varlık Yönetim Şirketlerine yöneliktir.

− Yeni düzenlemeye göre VYŞ’leri tarafından kurulan fonlar da yalnızca kurucularının aktiflerindeki yani malvarlığındaki pozitif değerleri devralmak suretiyle varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç edebilecektir.

− Diğer bir yeniliğe göre değişiklikten evvel Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar kurucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç edebileceklerken artık bunun yanı sıra bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebileceklerdir.

− Yeni düzenlemeye göre Varlık Yönetim Şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet’ler yalnızca yurt dışında satılabilecektir. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda bu Tebliğde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilecektir. VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet’ler halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilemeyeceklerdir. Bu Varlığa Dayalı Menkul

Kıymet’ler yalnızca yurtdışına satılabilecektir. Satış yöntemi olarak ise ihraççı talep eder ve talebi kurul tarafından kabul edilirse bu satışlarda mezkur tebliğdeki hükümlerden farklı bir usül izlenebilecektir.

− Yeni düzenlemeye göre kurucunun Varlık Yönetim Şirketi olduğu hallerde de BDDK’dan uygun görüşü alınacaktır.

− VYŞ’lerde varlıkların fon portföyüne eklenebilmesi için VYŞ’ler tarafından devralınan kredilere ilişkin alacakların, alacağa bağlı tüm varlık ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte fona devredilmesi gerekmektedir.

− Varlık Yönetim Şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda fon portföyü, devralınan alacak portföyünün bir bütün olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden Varlık Finansmanı Fonu’na devredilmesi suretiyle oluşturulacaktır.

− Bir diğer yenilikle dosya numarası verilmesi gereken hatta Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamada gösterilmesi zorunlu olan varlıklara Varlık Yönetim Şirketlerininbankalardan devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar da eklenmiştir.

− VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlara dayanak teşkil eden krediler için ayrıca kredinin devralındığı banka, varsa teminatı ve diğer bağlı hakları, devir aşamasında banka tarafından sağlanan borcun tahsil edilme yüzdesi ve süresi ile gerçeğe uygun değer bilgileri, varsa hasılat paylaşımına ilişkin esaslar ve alacakların tahsili amacıyla sonradan edinilen hak ve varlıklara ilişkin bilgiler de fon portföyüne devredilen varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak yer verilmesi gereken unsurlara eklenmiştir.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23