Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında


B İ L G İ N O T U

Tarih: 12.03.2021
Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU
Konu: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ("Yönetmelik"), 10.03.2021 Tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre:

❖ İş sözleşmesi yazılı olarak yapılacaktır.

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacaktır.
İşveren ve işçi arasında akdedilen iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekmektedir.

❖ Çalışma ortamı gerekirse yeniden düzenlenecektir.

İşin niteliği itibari ile gerek duyulması durumunda uzaktan çalışmanın yapılacağı mekan ile ilgili düzenlemeler uzaktan çalışan işçi ve işveren tarafından birlikte kararlaştırılacaktır.
Uzaktan çalışan işçinin mal ve hizmet üretimi için gerekli olan malzeme ve iş araçları
sözleşmede taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacaktır. Bu durumda gerekli ekipmanların bedellerinin yer aldığı iş araçları listesi işveren tarafından uzaktan çalışan işçiye yazılı olarak teslim edilecektir. Bu halde, uzaktan çalışanın uzaktan çalışma esnasında ihtiyacı olabilecek iş tanımı ile ilişkili olarak bilgisayar, telefon, çalışma masası, çalışma sandalyesi gibi her türlü malzeme ve iş araçlarının aksi iş sözleşmesinde
belirtilmediği sürece işveren tarafından sağlanması söz konusu olacaktır. İşveren
tarafından sağlanan malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım
koşullarının açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilmesi, işverenin
yükümlülüğündedir.

İş araçlarının teslim tarihindeki ücretlerinin de yer aldığı bir envanter hazırlanarak işçiye teslim edilmesi ve bu envanterin işçi tarafından imzalanmış bir nüshasının işçi özlük dosyasında saklanmasına yönelik bir düzenleme yapılmış olup; sağlanan iş araçlarında meydana gelebilecek zararlara ilişkin olarak işverenin söz konusu zararları işçiden tazmin etme hakkı güvence altına alınmıştır.

❖ Çalışma süresi belirlenecektir.

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecektir.
Mevzuata aykırı olmamak şartı ile taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecektir.
Ayrıca işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulü ile fazla çalışma da yapılabilecektir.

❖ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler alınacaktır.

İşveren uzaktan çalışan işçiyi yaptığı işe ve iş yerine ilişkin verileri koruması yönünde
bilgilendirecek ve bu konuda gerekli tedbirleri alabilecektir.

İşveren, uzaktan çalışan işçiyi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek ve gerekli
tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.

❖ Resmi olarak uzaktan çalışmaya nasıl geçilecektir?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek. Hâlihazırda iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecektir.

❖ Çalışanlar uzaktan çalışma taleplerini nasıl iletecektir?

✓ Talep yazılı olarak yapılacak ve belirlenen usul doğrultusunda işverence
değerlendirilecektir.

✓ Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığı
konusunda belirli kıstaslar kullanılabilecektir.

✓ Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye yazılı olarak bildirilecektir.

✓ Talebin kabul edilmesi halinde iş sözleşmesinde belirtilen hususlara uygun şekilde
sözleşme yapılacaktır.

✓ Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve
böyle bir durumda işveren talebi öncelikli olarak değerlendirecektir.

✓ Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya
bir bölümünde uygulanması durumunda, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır.

❖ Uzaktan çalışmanın uygulanamayacağı işler nelerdir?

✓ Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma,
✓ Bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma,
✓ Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan işlerde
uzaktan çalışma yapılamayacaktır.

❖ Sonuç

Yayınlanan Yönetmelik ile, pandemi sürecinde tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de çalışma hayatına giren uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu sürecin yürütülmesinde işçinin ve işverenin menfaat dengesinin kurulması amaçlanmıştır.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2
42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon : + 90 (212) 241 72 52
Fax : + 90 (212) 241 72 49
e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr 

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23