Kıymetli Maden Standartları

B İ L G İ N O T U

Tarih: 25.02.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 21.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

❖ Standart işlenmemiş kıymetli madenin tanımı, "Belirlenen en az saflık ayarını haiz, işlenmemiş barlar veya külçeler halindeki altın, platin ve paladyum ile bar, külçe veya granül halindeki gümüş" olarak değiştirilmiştir.

❖ Cevherden kıymetli maden üretimine de açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda, yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen altın, Türkiye'de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutularak standart işlenmemiş altın haline getirilecek ve bu işlemin ardından 7 iş günü içinde İstanbul Altın Borsası Takas Merkezine teslim edilecektir. Borsanın ilgili piyasasında söz konusu altınların alım satımı yapılabilecektir.

❖ Altın dışındaki kıymetli madenlerin, Türkiye'de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutularak standart işlenmemiş kıymetli maden haline getirilmesi halinde de bu işlemin ardından 7 iş günü içinde Borsa Takas Merkezine teslim edilmesi ve Borsanın ilgili piyasasında alım satımının gerçekleştirilmesi gerekli olacaktır.

Altın dışındaki standart dışı kıymetli madenlerin, Borsa tarafından belirlenecek işlem esasları dahilinde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu Kurumun belirleyeceği kuruluşlarca düzenlenecek ayar raporunda yer alan miktarlarına göre işlem yapılmak suretiyle Borsanın ilgili piyasasında alım satımı gerçekleştirilecektir.

❖ Yapılan değişiklik ile tebliğin TANIMLAR başlıklı 3. Maddesine aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“ı) Bağımsız Güvence Raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenen raporu,

i) İç kontrol sistemi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle asgari koşulları belirlenen kurumsal yapıyı,

j) İç kontrol birimi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle esasları belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi ile raporlamasından sorumlu birimi,

k) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli yetkiyle donatılmış ve rafineri tarafından istihdam edilen görevliyi,

l) Tedarik Zinciri Uyum Raporu: Uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili raporlama dönemini kapsayan işlemlerin bu usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu, Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar arasından Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı Borsa tarafından liste halinde ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını,”

❖ Denetimle ilgili 15. Maddesine yeni fıkralar eklenmiştir.

• 15. Maddeye Eklenen Fıkralar:

❖ “(4) Her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir.

❖ (5) Bu madde kapsamında Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir ve denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya yerinde denetim yapabilir.

❖ (6) Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen yabancı sorumlu tedarik programlarına uygun faaliyet gösterildiğine dair söz konusu programların yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlar listesinde yer alan bir yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış güncel Bağımsız Güvence Raporları da bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen raporların yerine kabul edilebilir. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir. Bu raporların da her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi ile ayrıca rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur.”

❖ Son olarak Borsa Rafineri listesinde yer alan ve 21.02.2021 tarihi itibari ile faaliyette bulunan rafinerilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süreler eklenen geçici madde ile bildirilmiştir.

• Geçici Madde

“Geçiş hükümleri

❖ GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, durumlarını 1/7/2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır.

❖ (2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1/7/2021 – 31/12/2021 olarak kabul edilebilir.”

İlgili düzenleme yayımlanma tarihi olan 21.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23