İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

B İ L G İ N O T U

Tarih: 22.06.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilindiği üzere, İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeye göre; “2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu”, “492 sayılı Harçlar Kanunu”, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”, “1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu”, “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu”, “2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” ve “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda” değişikliğe gidilmiştir. Şöyle ki;

❖ 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu

➢ İflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacaktır.

➢ Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacaktır. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek ve bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacaktır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacaktır.

➢ Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecektir. Ayrıca satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacaktır.

➢ Geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler, karşılıklı olarak ifa edilecektir.

➢ Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecektir. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak. Mahkeme, bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacaktır.

➢ Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecektir. Bu halde iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacaktır.

➢ Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda, konkordato şartlarına tabi olmayacak, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecektir.

❖ 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

➢ Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacaktır. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecektir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecektir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecektir.

❖ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

➢ Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tebliğ dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazların değeri, idare adına tescil edildiği tarih değerleme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecek ve tespit edilen bu bedel, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak, dava tarihi itibarıyla güncellenecek ve hesaplanan tutar hak sahibine ödenecektir. Bu madde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, kanun yolu incelemesindekiler dâhil görülmekte olan davalarda da uygulanacaktır.

➢ Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4 Kasım 1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen kararlar, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecektir. Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri, kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulacaktır.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23