Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunda yapılan değişiklikler hakkında

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılarak mevcut düzenlemelerde çeşitli hükümler kaldırılmış ve yeni hükümlere yer verilmiştir. Yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin kanun 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” altında yayımlanmış olup, bazı maddeler dışındaki hükümleri yayım tarihi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Kanun ile yapılan değişiklikler şu şekildedir; • Temerrüt (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.19) Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüdü düzenleyen 19. Maddede tüketici taksitli satışlarda kalan borcun en az onda birini ödenmediğinde tüketicinin temerrüde düştüğü ifadesi yeni düzenleme ile sözleşmede yer alan bedelin en az onda biri olarak değiştirilmiştir. Ayrıca madde kapsamında tüketici kalan borcun dörtte birini ödemediği hallerde doğrudan temerrüde düşerken düzenleme ile birlikte kalan borcun ifadesi kaldırılarak borcun tamamının dörtte biri ödenmediği hallerde temerrüde düşmüş sayılacaktır. • Cayma Hakkı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 24) Cayma hakkı başlığı altında düzenlenen 24. Maddenin ikinci fıkrasına “Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.” Cümlesi eklenmiştir. • Sözleşmede Değişiklik Yapılması (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.26) Kanunun sözleşmede değişiklik yapılması başlığı altında düzenlenen 26. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan ‘oranında değişiklik yapılması halinde’ ibaresi ‘oranının artırılması durumunda’ olarak revize edilmiştir. Değişikliğe göre yazılı bildirim zorunluluğu kredi sözleşmelerinde faiz oranında artırılması hali ile zorunlu tutulmuştur. • Sigorta Yaptırılması (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.29) Kanunun 29. maddesinde yer alan sigorta yaptırılmasına yönelik madde tamamen yenilenmiştir. 2 Düzenlenen madde ile kredi bağlantılı sigorta yaptırılabilmesi için tüketicinin açık talebinin olması şartı getirilmiştir. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağlamış olduğu teminatın, kredi veren tarafından kabulü ve kredi veren sigorta yaptırılması talebini içeren kredi sözleşmesini teklif ettiği hallerde, sigorta talebi içermeyen bir kredi sözleşmesini de teklif etmesi zorunlu tutulmuştur. • Konutun Teslimi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.44) Düzenleme ile birlikte ön ödemeli konutun sözleşmede kararlaştırılan süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu tutulmuş, teslim süresi 36 aydan 48 aya uzatılmıştır. • Mesafeli Satış Sözleşmesi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.48) Mesafeli satış sözleşmelerini düzenleyen 48. maddeye göre malın teslimi, tüketicinin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricindeki mal satışlarında azami 30 gün olacaktır. Aracı Hizmet Sağlayıcıları; - Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ve reklamlarda yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından satıcı ile müteselsilen, - Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, yönetmelikte belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklerden, - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48’in madde hükmünde yer alan düzenlemelerden dolayı tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasından ve istenilmesi halinde bu kayıtların ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden, - Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifası akabinde bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 ve 15'inci maddelerinde yer alan seçimlik hakların kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen, - Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenlenen kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, - Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarda yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından, sorumlu olacaklardır. Bunların yanı sıra, aracı hizmet sağlayıcıları mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak yönetmelikte belirlenen hususlara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini kolayca iletebilecekleri ve başvurularını takip edebilecekleri elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü olacaklardır. • Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.50) Düzenleme ile birlikte, devre mülk hakkı veren sözleşmeler dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacaktır. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç, devren tatil sözleşmeleri ise en fazla on yıl süreyle kurulabilecektir. 3 Tüketici şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcısına bildirdiği takdirde o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyecektir. • Yenilenmiş Ürünler Yenilenmiş ürünler başlığı Kanunun 57. Maddesinden sonra gelmek yeni bir kavram olarak eklenmiştir. Maddeye göre yenilenmiş ürünler; donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileşme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallardır. Madde kapsamında yenilenmiş ürünlere, bu ürünlerin tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu tutulmuştur. • Başvuru (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.68) Düzenleme ile birlikte, değeri Otuz Bin Türk Lirasının altında olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Tüketici Hakem Heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular ilçe kaymakamlığına yapılacaktır. • Devre Mülk Hakkı (Kat Mülkiyeti Kanunu m.59) Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre devre mülk hakkının 15 günden daha az süreli olmaması şartı 7 günden daha az süreli olmaması şeklinde değiştirilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bazı hükümleri hariç olmak üzere, kanunun yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: