HSK İhtisas Mahkemeleri Kararları

04.01.1961 tarihli ve 213 saydi Vergi Usul Kanunu'nda dtizenlenen suclara actlacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlentnesi hususu gorastilerek;
26.09.2004 tarihli ye 5235 sayilt AdlI Yargi Ilk Derece Mahkemeleri ile Bolge Adliylere Mahkemelerinin Kurulus, Go.rev ve Yetkileri Hakkmda Kanun'un 9. maddesinin besinei fikrasinda, ozel kanunlarda baskaca htiktim bulunmadigt takdirde ihtisaslasmanm saglanmasi amaciyla, gelen i1erin yogunlugu ye niteligi dikkate ahnarak daireler arasindaki is dagthminm Ilikhnler ve Savcilar Kurulu tarafmdan belirlenebilecegi dazenlenmistir.
Asliye ceza mahkemelerine gelen i1erin vastf ye maltiyeti itibanyla cesitti ohms', bu cercevede 04.01.1961 tarihli ve 213 sayth Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan dava ve islerin nitelilderinin farkh olmasi goz ontinde bulundurularak, gerek uygulama birliginin saglanmasi, gerekse etkinlik ve verimliligin arta-limas' ile ihtisaslasmamn onemi nazara almarak, mezkur dava ye islerde i dagilimi bakimmdan iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslasmaya gidilmesinde fayda olacagt degerlendirilmistir.
Kanuni diizenlemelerden ya da, Hakintler ve Saveilar Kurulunun kararlarmd.an kaynakh olarak, asliye ceza mahkemesinin hangi dairelerinin basin, kacakcilik, seri muhakeme usultine tabi ve askeri suclar gibi davalar dolayisiyla gelecek islere i1ikin ihtisas mahkemesi stfattyla bakacagt gozetilerek, aynt dairelerde is yogunlugu ohrimamast balcumndan 213 sayth Kanun'dan kaynakli davalara olabildigince fun dairelerde balalmak iizere ihtisas rnahkemeleri belirlenmistir.
Bu itibarla;
213 sayill Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan ye asliye ceza mahkemesinin gdrev alanma giren dava ye islere;
a) iki veya art asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numarah,
b) Oc asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numarah,
c) Be s veya daha fazla (ondan az) asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 numarah,
d) On veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 numarah,
e) Yirmi veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 ye 11 numarah,
f) Otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11 ve 12 numarah,

g) Kirk veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12 ve 13 numarah,
h) Elli be veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numarah,
t§ yogunlugu gozetilerek; Bilytikcekmece 10, 11 ve 12, Kiicillccekmece 10, 12, 13 ve 14 numarah asliye ceza mahkemelerinin bakmasma,
(Ornegin asliye ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ve i§lere;
a) cankiri'da iki asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 2 numarah,
b) Erzincan'da üç asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 3 numarah,
c) Kinkkale'de sekiz asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 5 numarah,
d) Malatya'da on tic asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10 numarali,
e) Mersin'de yirmi bir asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10 ye 11 numarah,
f) Gaziantep'te otuz lid asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10, 11 ye 12 numarah,
g) Izmir'de elli iki asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10, 11, 12 ye 13 numarah,
h) istanbul'da altmi§ asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numarah asliye ceza mahkemelerinin bakmasma)
Bu kapsamda gortilmekte olan dava ve i§lerin i§ boltimtine dayamlarak mezkitr‘ mahkemelere Winderilmemesine, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yeni dava ye i§lerin ise atulan ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine ye mahkeme puanma g6re genel tevziden de i§ verilmeye devam edilmesine,
25.11.2021 tarihinde karar verildi.

Hakimler ye Savcilar Kurulu Ba*kanligindan:
HAKIMLER VE SAVCILAR KURULU BIRINCI DAiRESiNiN KARARI Karar Tarihi : 25.11.2021
Karar No : 1228
cocuk agir ceza ye cocuk mahkemelerinin kuralmadigt yerlerde, bu mahkeraelerin gorev alanma giren davalara bakacak agir ceza ye asliye ceza mahkemeleri nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi hususu gortistlierek;
26.09.2004 tarihli ye 5235 sayili Adli Yargi 11k Derece Mahkemeleri lie Bolge Adliye Mahkemelerinin Kuruius, Garev ye Yetkileri Haidanda Kanun'un 9. maddesinin besinci fikrasinda, ozel kanunlarda baskaca htikCun bulunrnadigt takdirde ihtisaslasmamn saglanmast amactyla, gelen ilerin yogunlugu ye niteligi dikkate ahnarak daireler arasindaki i,s dagthmuun flakimier ye Savcilar Kurulu tarafindan belirlenebilecegi diizenlenmistir.
Korunma ihtiyact olan veya Rica stiriikienen coculdarm hakiantun gilvence Atm alums' amactyla ihdas edilen 03.07.2005 tarihli ye 5395 sayth cocuk Koruma Kanunu kapsammda cocuk agir ceza mahkemesi ile cocuk mahkemesinde gOriilecek dava ye isler lie agir ceza ye asliye ceza mahkemelerine gelen islerin farkh usul ye esaslara tabi olmast goz onande bulundurularak, gerek uygulama birliginin saglanmasi, gerekse etkinlik ye verimliligin artinimast ile ihtisaslasmatun Onemi nazara alinarak, cocuklara iliskin dava ye islerde daglium bakinundan iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisasiasmaya gidilmesinde fayda olacagi degerlendirilmistir.
Kanuni dilzenlemelerden ya da Hikimler ve Savcilar Kurulunun kararlarindan kaynakh olarak, agir ceza ye asliye ceza mahkemelerinin hangi dairelerinin anayasal, basin, kacakcthk, seri muhakeme usulithe tabi ye askeri suclar gibi davalar dolaylstyla gelecek iiere iliskin ihtisas rnahk:emesi sdattyla bakacagi gozetilerek, aym dairelerde i yogunlugu olusmamast bakunuadan coculdara i1ikin davalara olabildigince farkh dairelerde bakilmak tizere ihtisas mahkemeleri belirlemnistir.
cocuk agir ceza ye cocuk mahkemelerinin kurulmadigt yerlerde, flakimler ye Savaar Kurulu tarafindan sucun niteligine gore belirlenen ihtisas mahkemelerine tevzi edilen dava ve isierin, 5395 say'''. cocuk Koruma Kanunu kapsammda kalmasi halinde isbu ihtisas karannda belirtilen ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesi gerekmektedir.
Bu itibaria;
5395 sayila cocuk Koruma Kanunu kapsammda cocuk agir ceza ye cocuk mahkemelerinin kurulmadtg'i yerierde, bu rnahkemelerin gorev alanma giren dava ye islere;
1) cocuk agir ceza mahkemesinin gorev alanina Oren suclar yontinden;
a) lid agir ceza mahkemesi bulunan ii rnerkezterinde 1 numarah, lice merkezierinde 2 numarali,
b) Cc agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numarah,

c) Dort agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numerali,
d) .Be s agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 numeral",
e) Alt" agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6 numerali,
f) Yedi, sekiz veya dokuz agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7 numeral",
g) On. veya daha fazia agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 numeral' agir ceza mahkemesinin bakmasma,
(Ornegin agir ceza .mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ve islere;
a) lki agir ceza mahkemesi bulunan Adiyaman'de 1, corlu'da 2 numeral',
b) Isparte'cla iiç agir ceza mahkemesi bulumnasi. nedeniyle 3 numeral',
c) Sivas'ta dort agir ceza mahkemesi bulunmas" nedeniyle 4 n.umarah,
d) .Hatay'da be agir ceza mahkemesi belunmasi nedeniyle 5 numeral",
e) Sakarya'da alti agir ceza mahkemesi bulurenes" nedeniyle 6 numeral", p Sanhurfa'da sekiz agir ceza. mabkernesi bulenmas" nedeniyle 7 numeral", g) Mersin'de on agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 10 numeral.' agir ceza
mahkemesinin bakmasma)
2) cocuk mahkernesinin gorev alaruna giren gecko yonanden;
a) Iki veya tic asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numeral',
b) Dort, be veya alti asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numeral',
c) Yedi veya daha fazia asliye ceza mabkernesi bulunan yerlerde 7 numeral' asii.ye ceza mahkemesinin bakmasma,
(Ornegin asliye ceza malikemelezine be kapsamda gelecek dava ye islere;
a) Hakkari'de iki asliye ceza mahkemesi bulumnas" nedeniyle 2 numeral',
b) Karaman'da be asliye ceza mahkemesi bulunmas" nedeniyie 4 numeral.",
c) Dilzce'de yedi asliye ceza mahkemesi bulurtmes" nedeniyle 7 numeral' asliye ceza mahkemesinin bakmasma)
Be kapsamda goriihnekte clan dava ve islerin i boliimtine dayandarak mezkfir mahkemeiere gonderilmemesine, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yeni dava ve
ise arulan ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine ve rnahkeme puanma Wire genel tevziden de is verilmeye devam edilmesine,
25.11.2021 tarihinde karar

Hakimler ye Savcilar Kurulu Ba*kanligindan:
HAKIMLER YE SAVCILAR KURULU
BIRINCI DAIRESININ KARARI
Karar Tarihi : 25.11.2021 Karar No : 1229
Bili§im ile ilgili dtizenlenen suclaxa ili§kin actlacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlemnesi hususu gorifisOlerek;
26.09.2004 tarihli ye 5235 saph Adli Yargi Ilk Derece Mahkemeleri ile Bolge Adliye Mahkemelerinin Kuntlu§, Gorey ye Yetkileri Haldunda Kanun'un 9. maddesinin besinci fikrasmcla, Ozel kanunlarda ba§kaca Maim bulunmadigi takdirde ihtisas1a§manm saglanmast amactyla, gelen islerin yogunlugu ye riiteligi dikkate ahnarak daireler arasmdaki i§ dagihmunn 1-1fikimler ye Savedar Kurulu tarafindan belirlenebileeegi dtizerdenmistir.
Air ceza ye asiiye ceza mahkemelerine gelen i1erin vasif ve mahiyeti itibanyla ce§itli ohnast, bu cerceyede bilisina ile ilgili suclardan kaynaklanan dava ye i§lerin niteliklerinin farkli olmast goz ontinde bulundurularak, gerek uygulama birliginin saglatunast, gerekse etkinlik ye verindiligin aril/alms], lie ihtisasla§matun onemi nazara alinarak, mezkik dava ye 41erde i dagthmt balummdan iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisasla§maya gidilm.esinde fayda olacagi degerlendirilmistir.
Kanuni dOzenlemelerden ya. da Hakirnler ye Savcilar Kurulunun kararlarrndan kaynakh olarak, agar ceza ye asliye ceza mahkemelerinin bangi dairelerinin anayasal, basin, kacakcilik, seri muhakeme usuliine tabi ye askeri suclar gibi davalar dolayisiyla gelecek islere iiikin ihtisas mahkemesi sifanyla bakaeagi gozetilerek, aym dairelerde i yogunlugu olusmamast balummdan bilisim ile ilgili suclardan kaynakh davalara olabildiginee farkh dairelerde bakilmak tizere ihtisas mahkemeleri belirlentnistir.
Bu itibarla;
1) 26.09.2004 tarihli ye 5237 sayih Thrk Ceza Kanumenun;
1) Bilisim sistemlerinin kullatulmast suretiyle nitelikli hirstzlik (madde 142/2-e),
2) Bili§im sistemlerinin, banka veya kredi kururalantun arac olarak kullandmast suretiyle nitelikli dolandincilik (madde 158/14),
3) K4inin, kendisini kamu gareylisi veya banka, sigorta ya da kredi kurundanom calt§arn olarak tanamast veya bu kumm ye kunduslarla ili§kili oldugunu sOylemesi suretiyle nitelikli dolandtnetlik (madde 158/1-I),
4) Bili§im sistemine girme (madde 243),
5) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya degistirme (madde 244),
6) Banka veya kredi kartlannm kottlye kullandmasi (madde 245),
7) Yasak cihaz veya programlar (madde 245/A),
8) Bili§im alarm-Ida yer alan suclann i§lenmesi suretiyle yaranna hakstz menfaat saglanan tüzel kisiler hakkmda bunlara Ozgil gilvenlik tedbiri uygulamnasi (madde 246),
Ii) 29.04.1959 tarihli Ye 7258 sari' Futbol ye Diger Spor Mtisabakalannda Bahis ye Sans Oyunlan Dtizenlertmesi liakknada Kanun'da ditzenlenen,
Suclardan kaynaklanan dava ye islerden;

A) Agir ceza niabkemesinin garev alanina giren suclar yoniinden;
a) lki agir ceza mahkemesi bulunan ii merkezlerinde 1 numarali, llçe merkezlerinde 2 numarali,
b) f.)c agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numarah,
c) Dart agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numarah,
d) Be s agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 numarah,
e) Alt" agir ceza mahkemesi bulunan. yerlerde 5 ye 6 numarali,
f) Yedi agir ceza mahkernesi bulunan yerlerde 6 ye 7 numarah,
g) Sekiz veya dokuz agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7 ye 8 numarah,
h) On veya on bir agir ceza mahkernesi bulunan yerlerde 9 ye 10 ntmtarah,
i) On iki veya on 1.19 agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 11 ye 12 numarah,
j) On dart veya on be agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 12, 13 ye 14 numarah,
k) On alt veya daha fazla (yirmiden az) agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 12, 13, 14, 15 ye 16 numarah,
1) Yirmi veya daha fazla agir ceza mahkemesi bulunan yerler ile Ankara'da 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numarah,
in) Otuz veya daha fazla agir ceza mahkemesi bulunan yerler ile Istanbul Anadolu'da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ye 12 numarah,
durumu gozetilerek; Antalya'da 9, 10 ye 11, Ankara Bat, Eskisehir ve Kiicticcekmece'de 3 ye 4, Van'da 6 numarah agir ceza mahkemelerinin bakmasma,
(Omegin agir ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ye Were;
a) Iki agir ceza mahkemesi bulunan Erzincan'da 1, Iskenderun'da 2 numarah,
b) Bahkesir'de iic agir ceza mahkernesi bulunmasi nedeniyle 3 numarah,
c) Elazig'da dart agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 4 numarali,
d) Hatay'da be agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 5 numarah,
e) Sakarya'da alai agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 5 Ye 6 manuali,
f) Kocaelende yedi agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 6 ye 7 numarah,
g) Konya'da dokuz agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 7 ye 8 numarali,
h) Mersin'de on agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 9 ye 10 numarah,
i) Gaziantep'te on iki agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 11 ye 12 numarah,
Adana'da on do agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 12, 13 Ye 14 munarah,
k) Bursa'da on alit agir ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 12, 13, 14, 15 ye 16 numarah,
1) Izmiede yirrni tic agar ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 5, 6, 7, 8, 9 ye
10 numarali,
m) istanburda kirk bir agir ceza mahkemesi bulunmasi ned.enlyle 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12 numarali agir ceza mahkemelerinin bakmasma)
B) Asliye ceza mahkemesinin garev alamna giren suclar yontindem
a) Iki asliye ceza tnahkemesi bulunan yerlerde 2 numarali,
b) Cc, dart veya be asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numaralt,
c) Alit, yedi, sekiz veya dokuz asliye ceza mahkernesi bulunan yerlerde 6 numarah,
d) On veya daha fazla (yirmi besien az) asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 8 numarah,

e) Yirmi be veya daha fazia asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20 ye 21 numaralr,
Otuz be veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20, 21 ye 22 numarah asliye ceza mahkemelerinin bakmasma,
(Omegin asliye ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ye i§lere-,
a) Bitlis'te iki. asliye ceza mahkemesi bulumnast nedeniyle 2 numaralt,
b) Giresun'da tic asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 3 numarah,
c) Kutahya' da yedi asliye ceza mahkemesi bulunmasi. nedeniyle 6 numarah,
d) Manisa'da on asliye ceza. mahkemesi bulunmasi nedeniyle 8 numarah,
e) Gaziantep'te otuz iki asliye ceza rnahkernesi bulunmasi nedeniyle 20 ye 21 numarali,
Bursa'da otuz yedi asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 20, 21 ye 22 numarah asliye ceza rnahkemesinin bakrnasma)
Bu kapsamda gortilmekte olan dava ye islerin i bOliirrnine dayandarak mezkur mahkemelere gdnderilmemesine, 15.12.2021 tarihindenitibaren gelceek yeni dava ye islerin ise anilan ihtisas mahkenielerine tevzi edilmesinc ye mahkeme puaruna gore genet tevziden de is verilmeye devam edilmesine,
25.11.2021 tarihinde karar

Hakimler ye Savcilar Kurulu Ba*anligindan:
HAKIMLER VE SAVCILAR KURULU
BIRINCI DAiRESiNiN KARARI
Karar Tarihi : 25.11.2021 Karar No : 1230
20.06.2013 tarihli ye 6493 sayili Odeme ye Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Odeme Hizmetleri ye Elektronik. Para Kuruluslan lIaklanda Kanun'da dtizenlenen suclara iliskin acalacak davalara bakacak .mahkemeler nezdinde ihtisas rnahkemelerinin belirlenmesi hususu gkirttstilerek;
26.09.2004 tarihli ye 5235 sayili Adli Yargi Ilk Derece Mahkemeleri ile Btilge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Grey ye Yetkileri Hakkrnda Kanun'un 9. maddesinin besinci filcrasmda, ⪙ kanunlarda ba.kaca bUkUin bulumnachgr takdirde ihtisaslasmanm saglanmasi arnaciyla, gelen islerin yogunlugu ye niteligi dikkate almarak daireler arasmdaki i§ dagilimnun Hakimler ve Savellar Kurulu tarafindan belirlenebilecegi duzenlentnistir.
Air ceza ve asliye ceza mahkemelerine gelen islerin vastf ye mahiyeti itibanyla cesitli olmasi, bu cercevede 20.06.2013 tarihli ye 6493 saph Odeme ye Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Odeme Hizmetleri ye Elektronik Para Kuruluslan rIaldunda Kanun'dan kaynaklaxian dava ye islerin niteliklerinin farkh olrnasi goz onilnde bulundurularak, gerek uygulatna saglanmast, gerekse etkinlik ye verimbligin artinlmasi ile ihtisaslasmanm einemi nazara alinarak, mezkllr dava ve islerde is dagihrm bakirrundan 1k-i veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslasmaya gidilmesinde fayda olacagt degerlendirilmistir.
Kanuni dtizenlemelerden ya da Hakimler ye Savolar Kurulunun kararlanndan kaynakh olarak, agir ceza ye asliye ceza mahkemelerinin hangi dairelerinin anayasal, bankacilik, basin, kacakcilik, seri muhakeme usultine tabi ye askeri suclar gibi davalar dolayistyla gelecek islere iliskin ihtisas naahkemesi stfanyla bakaeagi gozetilerek, aym dairelerde is yogunlugu olusmarnast bakimindan 6493 sayili Kanun'da dtizenlenen suclardan kaynakh davalara olabildigince farkh dairelerde bakilmak tizere ihtisas mahkemeleri belirlemnistir.
Bit itibarla;
6493 say'''. Odeme ye Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Odeme Hizmetleri ve Elektronik. Para Kuruluslan Hakkinda Kanun'da dilzenlenen suclardan kaynaklanan dava ye islerden;
1) Agir ceza mahkemesinin gorey alanma giren suclar ytintinden;
a) lid veya daha fazla agir ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numarah,
b) Ankara 6 ye Istanbul 8. Agir Ceza Mahkemelerinin bankaark suclanna ba.kmak iizere daha oneeden ihtisas mahkemesi olarak belirlesimesi nedeniyle Ankara 6 ye Istanbul. 8, Agir Ceza Mahkemelerinin bakmasina,
(Ornegin apt: ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ye islere Bolu'da ild agir ceza rnahkemesi bulumnast nedeniyle 1 numarali agir ceza mahkemesinin bakmasma)
2) Asliye ceza mahkemesinin gorey alanma giren suclar yontinden;
a) iki asli.ye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numarali,

b) Oc veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numaralt, (Omegin asliye ceza mahkernelerine bu kapsamda gelecek dava ve Were;
a) Mardin'de iki asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 2 numarah,
b) Istanbul'da altrni§ asliye ceza mahkemesi bulunmasi nedeniyle 3 numarah asliye ceza mahkemesinin bakmasina)
Bu kapsamda goruhnekte clan dava ve i§lerin 4 böltirnUne dayanilarak rnezkar mahkemelere gonderilmernesine, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yeni dava ye i§lerin ise amlan ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine ve mahkeme puaruna gore genel tevziden de i§ verilmeye devam. edilmesine,
25.11.2021 tarihinde karar verildi.

Hakimler ye Savcilar Kurulu Ba*kanligindan:
HAKIMLER VE SAVCILAR KURULU
BIRINCI DAiRESiNiN KARARI
Karar Tarihi : 25.11.2021 Kann- No : 1231
Mari yaptirim kararlarina karst yapilacak basyurulara i1ikrn sulk ceza hakimlikleri nezdinde ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi hususu gOrtistilerek;
26.09.2004 tarihli ye 5235 sayth Adli Yargi Ilk Derece Mahkemeleri ile Bolge Adliye Mahkemelerinin Kurulu§, Gorey ye Yetkileri Hakkinda Kanun'un 9. maddesinin besinci fikrasmda, azei kanunlarda baskaca htiktim bubmmadigt takdirde ihtisaslasmamn saglanmasi amaciyla, gelen ilerin yogunlugu ye niteligi dikkate almarak daireler arasindaki is dagilimunn Hakimler ye Savcilar Kurulu tarafindan belirlenebilecegi dilzenlenrnistir.
Sulh ceza hakimliklerine gelen islerin vasif ye mahiyeti itibariyla çeit1i olmasi, bu cerceyede idari yaptinm kararlarma kart yapilan basvurularm yogunlugu ye niteliklerinin farkh olmasi ea &Wade bulundurularak, gerek uyguiama birliginin saglamnasa gerekse etkinlik ye verindiligin artmlmast ile ihtisaslasmarun onemi nazara ahnarak, idari yaptirim kararlarina kart yapilan ba,svurularda is dagthmt bakimindan iki veya daha fazia dairesi bulunan mahallerde ihtisaslasmaya gidihnesinde fayda olacagi degerlendirilmistir.
Bu itiharla;
Sulh ceza hakimliklerine gelecek idari yaptirim kararlarma kart yapilan b&syurulara:
a) iki veya daha fazla sulh ceza hakimligi bulunan yerlerde 1 numarali,
b) DOA veya daha fazla sulh ceza hakimligi bulunan yerlerde 1 ye 2 numarali,
c) Yedi veya daha fazla sulh ceza hakimligi bulunan yerlerde 1,2 ye 3 numarali,
d) t yogunlugu gozetilerek Istanbul ve Istanbul Anadolu'da 1, 2, 3 ye 4 numarali sulh ceza hakinaliklerinin bakmasma,
(Ornegin sulh ceza hakimliklerine bu kapsamda gelecek islere;
a) Bolu'da iki sulh ceza hakirnligi bulunmasi nedeniyle 1 numarali,
b) Diyarbakir'da be sulh ceza hakiniligi bulunmasi nedeniyle 1 ye 2 nurnaralt,
c) Izmir'de yedi sulh ceza hakimuigi bulunmasi nedeniyle 1, 2 ye 3 numarali sulh ceza hakimlilderinin bakmasma)
Bu kapsamda goralmekte olan basvurularm is bolitraune dayamlarak mezkur hakimliklere gonderilmemesine, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yeni basvuularm ise anilan ibtisas hakimliklerine tevzi edilmesine ye dosya sayisma gore genet tevziden de is verilmeye devam edilmesine,
25.11.2021 tarihinde karar

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23