Bilgi Notu Ödeme Hizmetleri Yönetmelik ve Tebliğ

“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik")” ile “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi  Sistemleri ile Ödeme Hizmet Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım  Servislerine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ")” 01.12.2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Her iki düzenleme de Resmî Gazete'de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelik ve Tebliğ ile kuruluşlar  için lisans alma, hassas verilerin ve kişisel verilerin korunması hususunda önemli düzenlemeler getirilmiştir.

YÖNETMELİK
❖ Toplam 6 kısımdan oluşan yönetmelikle, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme  hizmetlerinin sunulması ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
İlgili mevzuatta yapılan Kanun değişikliği sonrasında oluşturulan yönetmelikte, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi, ödemeler alanının gelişiminin desteklenmesi ve bu kuruluşların
kurumsal yapılarının sağlamlaştırılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
➢ Kuruluşların, müşterinin onayı ve talebi olmaksızın herhangi bir hizmeti müşterilerin kullanımına sunamayacağı, müşterilerin hizmeti kullanmaktan vazgeçtiği  taktirde taleplerinin derhâl yerine getirilecektir.
➢ Düzenlemeler doğrultusunda, faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu olacak. Faaliyet izni başvurusunda bulunan şirketin ödenmiş sermayesinin, fatura
ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri sunması için en az 1 milyon lira, diğer ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesi için en az 2 milyon lira, elektronik para ihraç etmek için ise en az 5 milyon lira olması gerekecektir.
➢ Yeni kurulan ve mevcut tüm kuruluşların üyesi olmak zorunda olduğu Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği ("TÖDEB") de Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere girmiş bulunmaktadır.
➢ Yönetmeliğin izne tabi işlemler bölümünde faaliyet izni başvurusuna ilişkin hükümler belirlenirken, bu kapsamda daha önce tek aşamadan oluşan başvuru süreci istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki aşamaya ayrıldı. Böylelikle gerçek anlamda ödeme veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyet  göstermeyi planlayan şirketler için ilk aşamada esas maliyet yükü getirebilecek hususların sadece kağıt üzerinde belgelendirilmesi, daha sonraki aşamada bu hususların  uygulamaya geçirilip geçirilmediğinin kontrol edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
➢ Öte yandan kuruluşun faaliyetleri sırasında sunduğu hizmetlerin kesintisiz, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla gerekli personel ve teknik donanıma sahip olması, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıyı kurması, temsilci
seçimine özen göstermesi gibi hususlar hüküm altına alınmıştır.
➢ Kuruluşların mücbir sebep hâlinde Yönetmelikte belirtilen bazı yükümlülüklerden  sorumlu tutulmayacağı düzenlenmiştir.

TEBLİĞ
❖ Toplam 5 bölümden oluşan tebliğin uygulamaya alınmasıyla "Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin
Tebliğ" de yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin yanı sıra ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
➢ Kuruluşların, müşterilerini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu, hassas müşteri verilerinin ya da kişisel verilerin sızmasına ya da ifşasına neden olan bir güvenlik
olayının yaşanması hâlinde mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmesi gerekecektir.
➢ Müşteri bilgilerinin, Kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak müşterinin aydınlatılması ve açık rızasının alınması kaydıyla verilebileceği ve bu noktada açık rızasının 6698 sayılı Kanun'a uygun şekilde alınması gereklidir. 
➢ Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi de sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracıyla ilgili Tebliğ hükümlerine tabi tutulmuştur.
❖ Kuruluşların uyumluluk süreçleri de Yönetmelik ve Tebliğ'de ayrıca düzenlenmiş olup, Kuruluşların belirlenen süre zarfında Yönetmelik ve Tebliğ'de yapılan düzenlemelere
uyumluluğunu sağlamış olması da önem arz etmektedir. 

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23