Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından 08.05.2023 tarihinde düzenlenen “Mesleki Sorumluluk Kurulu Uygulamasının ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi” konulu panele ofisimiz Ortak Avukatlarından Av. Pelin DEMİRHAN konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

Devamını Oku
Özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.

06.10.22 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmış olup değişikliklere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
El Geometrisi Verisinin Açık Rıza Olmaksızın İşlenmesi Hk.

Sayın İlgililer,   “İlgili kişinin ‘el geometrisi’ bilgisinin bir işletmenin hizmet binasına giriş yapabilmek amacıyla veri sorumlusu tarafından açık rıza alınmaksızın işlenmesi” hakkındaki Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2022/662 sayılı Karar Özetini ve bu karara yönelik hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.   Çalışmanın sizlere faydalı olmasını dileriz.

Devamını Oku
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2022 Tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Yönetmelikte, özellikle perakende sektörünü yakından ilgilendiren ön bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı gibi konularda önemli değişiklikler yapılmış, mesafeli sözleşmeler de satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirilmiştir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte gönderiyoruz.   Çalışmanın sizlere faydalı olmasını dileriz.

Devamını Oku
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme hakkında

“Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Ağustos 2022 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Değişiklik yapılan hükümlere ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.  

Devamını Oku
Sosyal Medya Paylaşımı

16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: 2019/976 başvuru numaralı, 11.05.2022 karar tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı’nda; başvurucunun sosyal medya paylaşımından dolayı iş akdinin feshedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilmiştir.   Anayasa mahkemesi değerlendirmesinde, alt işveren bağlı olarak bir kurumda çalışmasının yanı sıra kamu kurumunda çalışan taşeron işçilere yönelik faaliyet gösteren bir derneğin genel başkanlığı görevini de sürdüren başvurucunun dernek başkanlığı görevinin toplumsal meseleleri de kapsadığını, sözlerinin belirli bir kimseyi hedef aldığına yönelik herhangi bir ibare taşımadığını ve ifade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.   Nihayetinde derece mahkemeleri, somut olaya konu ifadelerin iş akdinin feshedilmesi gibi son derece ağır ve en son çare olarak düşünülebilecek bir müdahaleye başvurmayı gerektirir nitelikte olduğunu objektif ve ikna edici bir biçimde ortaya koyamamıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.  

Devamını Oku
Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Genel Kurul Kararının amacı, resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet sayfalarında ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken basın ahlak kurallarını belirlemek ve bu konuda Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilecek usul ve esasları düzenlemektir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a getirilen yenilikler hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a getirilen yeniliklere ilişkin değişiklikler 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)” başlığı altında yayınlanmıştır.   Yapılan bu değişiklikler ile, pazar yerleri ve perakendeciler gibi e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bilgi notumuzu ekte faydalı olması açısından bilgilerinize sunarız.   Saygılarımızla,  

Devamını Oku
ICSID Kurallarına Getirilen Önemli Değişiklikler

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (“ICSID”), tahkim ve uzlaştırma kurallarında; yargılamanın verimliliği, üçüncü kişi finansmanı, yargılama giderleri, geçici hukuki koruma tedbirleri gibi konularda önemli nitelikte değişiklikler yapılmıştır.   Bu değişiklikler 01.07.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik hakkında

Sayın İlgililer,   Avukatlık Kanunu'nda stajyerler ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış olup, anılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   Ekte konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından gönderiyoruz.

Devamını Oku
31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Sayın İlgililer,   31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bazı düzenlemelerde bulunulmuştur.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
03.02.2022 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Eşlerin, hastaneden birbirlerinin sağlık verilerini temin edip edemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından ekte iletiyoruz.

Devamını Oku
7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarih ve ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından paylaşıyoruz.

Devamını Oku
Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz, fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilmiştir. İlgili Kılavuz’a ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bazı maddeleri 01.04.2022 bazı maddeleri 21.04.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri de 01.05.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.   Tebliğle yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir: İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir. Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmaktatır. Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan “Net Alan” ibaresi tanımlanmaktadır. Perakende teslimin tanımı yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. KDV indirimleri sonrasında yeni oranlar tebliğ metnine eklenmektedir.  

Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi'nin parmak iziyle mesai takibi kararı hakkında

Sayın İlgililer,   Anayasa Mahkemesi’nin 10/03/2022 Karar Tarihli ve 2018/11988 başvuru numaralı kararı ile; bir çalışanının, parmak izi ile mesaisinin takibinin yapılmasını, Anayasa’nın 20. maddesindeki “özel hayata saygı” hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna hükmedilmiştir. Anılan karar bir kamu çalışanının başvurusuna dayanmakta olup, kararda "Biyometrik verilerin kaydedilmesi yöntemiyle personel takip sistemi uygulanabilmesi için kanunlarda düzenlenmeyen hallerde kişinin açık rızasının mevcut olması gerektiği vurgulanmalıdır. İş yerinde bu yöntemin kullanılması halinde çalışanın hak ve özgürlüklerini koruyacak güvencelerin idare tarafından sağlanması gerekir." denilmiştir. Karar ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ve ilgili kararı ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Devamını Oku
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sayın İlgililer,   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak yeni düzenleme ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.     Eski Yeni Madde 8   (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Madde 8   (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur  

Devamını Oku
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi ("Yasa Teklifi"), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’nun önüne gelmiştir.   Yürütme ve yürürlük maddeleri hariç olmak üzere, 37 maddeden oluşup 14 maddesi vergi düzenlemelerine dair öneriler içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Yasa teklifi vergi ve mali konulara yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

Devamını Oku
Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında

Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de yapılan değişiklikleri içeren bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.  

Devamını Oku
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), 06.04.2022 tarih ve 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğe YUVAM hesapları kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkelerin belirlendiği bir bölüm eklenmiştir. Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte gönderiyoruz.

Devamını Oku
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunda yapılan değişiklikler hakkında

01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bahsi geçen mevzuatlarda bir kısım değişiklikler yapılmıştır.   Yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte faydalı olması açısından bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi’nin 16/12/2021 Tarihli ve 2021/52 Esas 2021/97 Karar Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 Tarihli ve 2021/52 Esas 2021/97 Karar numaralı kararı ile; İcra İflas Kanunu madde 278/3 b.1’de yer alan “karı ve koca” ibaresini, Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, 35. maddesinde yer alan mülkiyet hakkı ve 36. maddesinde yer alan hak arama hürriyetine aykırı olduğu kanaatine vararak iptal etmiştir.

Devamını Oku
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik hakkında

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Resmi Gazete’de yapılan düzenleme uyarınca bir takım değişikliklere gidilmiştir.  Anılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
İmza Verisinin Dijital Olarak Alınması ile Yetki Kabul Modülü Hakkında Duyuru (MERSİS)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde, imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’DE "Yetki Kabul İşlemleri" modülü oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Ticari işletme devrinde tacirlerin basiretli davranması gerektiğine dair Yargıtay kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2020/3111 K. 2021/5976 sayılı ve 12.10.2021 tarihli kararı ile; ticari işletmenin devri aşamasında tacirlerin “basiretli” davranması gerektiğini, aksi halde Şirket’in içerisinde bulunduğu mali koşullardan haberdar olmadığını iddia edemeyeceğini belirterek, “due diligence” aşamasında yapılacak araştırmaların önemine dikkat çekmiştir. 

Devamını Oku
İki Dev Şirket Özbal Çelik ve Erciyas Çelik Birleşti

2011 yılı içerisindeki ilk halka arzından bu yana tüm hukuki süreçlerinde hizmet verdiğimiz halka açık Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi’nin birleşme işlemi 31.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Devamını Oku
Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu: Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği(III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c) Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda” ibaresi “müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

Devamını Oku
Pay Alim Teklifi Tebliğinde Değişiklik

Konu: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.ç) “Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kotasyon Yönergesinde Yapılan Değişikler Hakkında

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 05.02.2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2020 tarihli onayı ile, Pay Piyasası'nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı Alt Pazar için 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 75 Milyon TL'ye Yıldız Pazar için 300 milyon TL'ye yükseltilmiş, ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrası için "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı 500 milyon TL olarak belirlenmiştir. 

Devamını Oku
32 Sayılı Karara Yönelik Tebliğde Değişiklik

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
AYM 17.11.2021 KARAR

Anayasa Mahkemesi (AYM), isteği dışında başka bir birimde görevlendirildiği gerekçesi ile belediye çalışanı tarafından yapılan bireysel başvuruda, keyfi şekilde yapılan ve hiçbir gereklilik ortaya koymayan işlemin çalışanın “özel hayata saygı hakkının” ihlal  edildiğine hükmetmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 29.12.2021 Tarih ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu Ödeme Hizmetleri Yönetmelik ve Tebliğ

“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik")” ile “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi  Sistemleri ile Ödeme Hizmet Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım  Servislerine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ")” 01.12.2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bozanoğlu Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları Hakkında İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında kanunun 15’inci  maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda araç kiralama sektöründe ‘‘Kara Liste” yazılımlarına/programlarına/  uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.

Devamını Oku
Danıştay Elektronik Tebligat Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 18.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanankararında, “Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine” hükmetmiştir.

Devamını Oku
HSK İhtisas Mahkemeleri Kararları

04.01.1961 tarihli ve 213 saydi Vergi Usul Kanunu'nda dtizenlenen suclara actlacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlentnesi hususu gorastilerek;

Devamını Oku
İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 7343 Kabul Tarihi: 24/11/2021MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığı veya Bakanlığın”şeklinde değiştirilmiştir

Devamını Oku
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ye 2010/139 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yiirtirltige konulan Tiirk Vatandasligi Kanununun Uygulanmasma iliskin Yonetmeligin 20 nci maddesinin ikinci fikrasinin (a), (b), (c), (c), (d) ye (e) bentleri ile yedinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis, sekizinci fikradan sonra gelmek iizere asagidaki fikralar eklenmistir.

Devamını Oku
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurusu

İlgi : 09.09.2021 tarihli ve 34221550-3780 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı  yazınız  Genel  Müdürlüğümüzce  uygulanmakta  olan  mevzuat  yönünden incelenmiştir. Bilindiği  üzere, Bakanlığımızın çalışma  hayatını  düzenleyici, işçi  - işveren ilişkilerinde çalışma barışının  sağlanmasını  kolaylaştırıcı  ve  koruyucu tedbirler  almak, iş  sağlığı  ve  güvenliğini  sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek görevi kapsamında; işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19  riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

Devamını Oku
Kira Pandemi Uyarlama Yargıtay Kararı İncelemesi

Konu: Pandemi sürecinde kira indirimi talepli uyarlama davalarında ihtiyati tedbir kararı Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda bir ‘red bir ‘kabul’ kararı verilmiş idi.

Devamını Oku
Hamiline Yazılı Pay Senetleri Tebliğ

Konu: Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hakkında. Bilindiği üzere “hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü” 31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 1/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde getirilmiş idi.06.04.2021 tarihi itibariyle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış olup, hamiline yazılı pay senetlerinin (“HYPS”) MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Devamını Oku
Elektronik Tebligat Sistemi

Konu: Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No: 2), 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile tebliğin aşağıda yer alan bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Devamını Oku
Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

Konu: Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Rekabet Kurumu, 08.10.2020 tarihinde yayınladığı “Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz” ile dijital verilerin incelenmesi süreçlerinde uygulanacak usule ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Devamını Oku
Yatırım Fonları Finansal Raporlama

Konu: Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Değişiklikler

Devamını Oku
Varlık Yönetim Şirketleri Hakkında

Konu: Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik” 14.07.2021 tarihine yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
TTK 376 Tebliğ

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ(“Tebliğ”) ile anılan maddenin uygulanmasına ve bu kapsamda bulunan şirketlerce alınabilecek tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş idi. Bu kez, 26/12/2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere anılan Tebliğ’de uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve özellikle Geçici 1. Madde ile sağlanan istisnanıngenişletilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır.

Devamını Oku
Ticari İletişim

Konu: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler. Bilindiği üzere, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Kanun”) dayanılarak çıkartılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 4.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirmeyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Sosyal Medya Yasası

Konu: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. Sosyal medya platformları ile online hizmetlere ilişkin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a getirilen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması

Konu: Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen Yönetmeliği 31501 sayılı ve 04.06.2021 tarihli Resmi Gazetede, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Ortaklıktan Çıkarma Tebliğ

Konu: Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-27.3 sayılı yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ"), 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
KVK PCR Kamuoyu Duyurusu

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu DuyurusuKişisel Verileri Koruma Kurumu, Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin görüş belirtilmesi hususunda gelen talepler üzerine, 28.09.2021 tarihinde kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.

Devamını Oku
Kurumsal Yönetim Tebliği

Konu: Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik hakkında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (“Tebliğ”) yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kıymetli Maden Standartları

Konu: Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 21.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kitle Fonlama Tebliği

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanan Kitle Fonlaması Tebliği “Kitle Fonlaması Tebliği” 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği

Konu: Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Değerli Konut Vergisi

15.01.2021 tarihinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Devamını Oku
Bankacılık Tebliğ Taslağı Uzaktan

Konu: Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. Maddesi uyarınca bankalar tarafından  yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı 21/09/2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır.

Devamını Oku
Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği

Konu: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler hakkında.

Devamını Oku
Aşı Uygulamaları Hakkında

Konu: İşveren Tarafından Covid-19 Aşılarının Zorunlu Tutulması ve Aşı Yaptırmayanlara Yaptırım Uygulanıp Uygulanamayacağı,

Devamını Oku
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021-32/60) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Tebliğin Kıymetli Maden ve Taşlar başlıklı 6. Maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca ilgili tebliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Ancak, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.” Cümlesi eklenmiştir.

Devamını Oku
Tapu Sicil Yönetmenliği

Konu: Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu Rekabet Uzlaşma Yönetmeliği

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

Konu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Devamını Oku
Taahhüt Tebliği

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye kullanılmasına Yönelik Ön araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ hakkında

Devamını Oku
İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Konu: İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilindiği üzere, İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Danıştay Kararı Kararı_16072021

Konu: Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın 20.05.2021 Tarih, 2020/6223 Esas, 2021/3075 Karar numaralı Kararı 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Devamını Oku
AYM Kararı

Konu: Çalışanın kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi neticesinde hak ihlali olup olmadığına dair Anayasa Mahkemesi Kararının incelenmesi 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı emsal nitelikteki kararında “işverenlerin kurumsal e-postaları kontrol edebileceğine” dair karar verilmiştir.

Devamını Oku
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında

Konu: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ("Yönetmelik"), 10.03.2021 Tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu

Konu: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin  Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Devamını Oku
Yeni bir vergi türü olarak Değerli Konut Vergisi ne ilişkin düzenleme

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında yeni bir vergi türü olarak “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiş ve Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 ve devamı maddelerine eklenmek suretiyle düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’TTK’’) 397′ nci maddesine göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK’nın 397. Maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nın 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine hazırlanan ‘’Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’’ (‘’Karar’’) 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Vergi Hatalarını Düzeltme

Vergi Usul Kanununda Vergi miktarında hatalar “Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır” olarak tanımlanmıştır.

Devamını Oku
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 Tarihli Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun davranılıp davranılmadığını denetleyerek, uygun davranılmadığının tespiti halinde ilgili Şirket ya da kişilere idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

Devamını Oku
Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Seri ve Basit Yargılama Usulleri

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ceza Muhakemesi sistemimize “Seri Muhakeme Usulü” ve “Basit Yargılama Usulü” adı verilen yeni muhakeme ve yargılama usulleri getirilmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler hakkında.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) 26.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin işçi-işveren ilişkilerine etkisi

 Bu kapsamda, ücretler, ücretsiz izin, yıllık izin, iş seyahatleri, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve kısa çalışma müesseseleri incelenmesi gereken başlıca konulardır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin yürürlükteki sözleşmelere etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri dikkate alındığında karşımıza OHAL, mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü kavramları çıkmaktadır. Çalışmamızda mevcut durum ve olası durum çerçevesinde bu üç hukuki kavram değerlendirilmiştir.

Devamını Oku
Covid-19’un yürürlükteki sporcu sözleşmelerine etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem sosyal hayatı, hem de ekonomik hayatı, iş dünyasını ve spor dünyasını durma noktasına getirdiği her türlü izahtan varestedir.

Devamını Oku
26.03.2020 tarihli Torba Kanun hakkında.

7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, mevzuatta yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda faydalı olması açısından bilgilerinize sunulacaktır.

Devamını Oku
COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir

Devamını Oku
Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Son olarak 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa ile 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenememesi hususunun fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Devamını Oku
Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

Devamını Oku
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Bağlayıcı Şirket Kuralları

BŞK, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketler için kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kurallarını içeren bir metindir.

Devamını Oku
Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları Ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve …

Devamını Oku
Doktrin Ve Yargi Kararları Işıında Hakaret Ve Eleştiri Ayrımı Ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

GİRİŞ: Kişi, hukuk düzeninin en önemli öznesidir. Hukuk biliminin varlık nedeni olan kişi hak ve borçlara sahip olabilen özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, insanların birbirleri ile olan iletişimlerindeki artış, yazılı ve görsel basının gelişmesi ve internet kullanıcılığının çok geniş kitlelere yayılmasıyla …

Devamını Oku
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı …

Devamını Oku