Özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 6 Ekim 2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile birlikte;  Yönetmeliğin Yoğun Bakım başlıklı 25. Maddesinin (c) bendi, Laboratuvar ve Radyoloji hizmetleri başlıklı maddesinin 2. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve Ek 9. maddenin 1. Fıkrasında “ağız ve diş sağlığı” ibaresinin kaldırılmasıyla birlikte Ağız ve diş sağlığı hastalıkları uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde;  Yoğun bakım bulunması zorunlu tutulmuştur.  Bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunlu tutulmuştur.  Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunlu tutulmuştur.  Ayrıca ağız ve diş sağlığı hastanesi sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar tanımından çıkarılmıştır.  İlgili Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklik ise, özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanan ve kadro sayısının ’sini geçmemek üzere belirlenen profesör ve doçentlerin boş uzman hekim kadrosunda çalışmaya uygun olup olmamalarının değerlendirilmesi hususundadır. Söz konusu bu değişiklik ile daha evvel yalnızca kurumsal sözleşme imza edilerek boş hekim kadrosunda çalışılabilmesi söz konusu ise de, değişiklik ile yeni kriter getirilmiştir. Buna göre profesör ve doçentler üniversite ile sözleşme imzalanmak şartı ile, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılarak boş uzman hekim kadrosunda çalışabileceklerdir. Bu konuda dikkat edilecek olan kriterler şunlardır;  özel sektör için öngörülmüş il özel oranı,  ilgili uzmanlık branşının ülkemizdeki durumu,  müracaat edilen ilde ilgili branşta milyon kişiye düşen uzman tabip sayısı,  aynı ilde özel sağlık tesislerinde ilgili branşta çalışan uzman tabip sayısıdır.  Bir diğer değişiklik muayenehanesi bulunan hekimler ile çalışma şekline ilişkindir. Buna göre, evvelki düzenleme de muayenesi olan hekimlerin hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanede yapmalarına ilişkin kısıt yokken, getirilen yeni düzenleme ile; - özel hastane ile yıllık sözleşme yapmaları şart koşulmuş, - özel hastanenin ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması, Özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının ’ine kadar uzman hekimle sözleşme imza edebileceği kriteri getirtilmiş, - Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmasının istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacağı şeklindeki önceki serbestiyi daraltan kısıtlamalar getirilmiştir. 2 Daha sonraki aşamalar sırasıyla şu şekildedir;  Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, özel hastane tarafından Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) eklenip müdürlüğe gönderilecektir.  Hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilecek ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilecektir.  Özel hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel hastanenin ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanacaktır.  Hekimlere hizmet sunan özel hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirecektir.  Bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenecektir.  Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üyelerinin üniversite hastanesi ve işbirliği yapılan özel hastane dışında özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalışmaları 1219 sayılı Kanunun 12 maddesine uygun olmak kaydı ile kabul edilmiştir.  Son olarak “Özel Hastane ve Müeyyide Formu”na 29. Satır eklenmiş olup açıklamalar kısmına aşağıdaki açıklama eklenerek son halini almıştır. Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: