AYM Kararı

B İ L G İ N O T U

Tarih: 09.02.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Çalışanın kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi neticesinde hak ihlali olup olmadığına dair Anayasa Mahkemesi Kararının incelenmesi 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı emsal nitelikteki kararında “işverenlerin kurumsal e-postaları kontrol edebileceğine” dair karar verilmiştir.

Şöyle ki:

• Başvuru, özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin  feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin  korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

• Başvurucunun iş akdi 11/05/2016 tarihli yazılı bildirimle feshedilmiştir. Anılan Bildirimde; başvurucunun göreviyle bağdaşmayacak ve banka kurallarına aykırı şekilde eşine ait işletme üzerinden mesai saatleri içinde ticari faaliyette bulunduğu, bu nedenle asli görevini ihmal ettiği, şube içinde olumsuzluklara sebebiyet verdiği hususların başvurucunun ikrarı ve müfettiş raporuyla tespit edildiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda iş akdinin 4857 sayılı Kanunun 17. Ve 18. maddeleri uyarınca feshedildiği ifade edilmiştir.

• Başvurucu 08/06/2016 tarihinde feshin haksız olduğunu, kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek işe iade davası açmıştır. Amasya İş Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir, bu kapsamda istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf itirazlarının reddine karar verilmiştir.

• Bunun üzerine işçi, Anayasa Mahkemesine 03/10/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

• Somut olayda başvurucu bilgilendirme yapılmadan ve rızası olmadan kurumsal e-posta hesabının incelendiğini ileri sürmüştür. Başvurucunun bağlı olduğu iş akdi incelendiğinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı olarak kullanılacağını ve kurumsal e-postanın banka yönetimi tarafından haber verilmeksizin denetlenebileceğinin, personelin bu konuda itirazının olmayacağı ve talimatlara uyacağı hususlarının düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca iş sözleşmesinde çalışan için belirlenen yükümlülüklere – kurumsal e-postanın amacına uygun kullanılması, performans  düşüklüğü tespiti, başka işte çalışma yasağı uyulmaması durumunda iş akdinin  feshedileceğinin açıkça  düzenlendiği anlaşılmaktadır.

• Öte yandan somut olayda işverenin yaptığı müdahalenin kapsamının tartışılması gerekir. Bu bağlamda yargılama kapsamında başvurucunun işveren tarafından sunulan yazışmaları ve yargılama süreci bir bütün halinde değerlendirildiğinde işverenin
başvurucunun başka bir işte çalıştığı iddiasını destekleyen mesajları incelediği ve iddiasını kanıtlamak amacıyla sadece yargı sürecinde kullandığı görülmüştür. Bu durumda işverenin inceleme amacı dâhilinde bir denetlemen gerçekleştirdiği, inceleme sonucu elde edilen verileri amaca uygun kullandığı söylenebilir.

• Anayasa Mahkemesi’nin 12/1/2021 tarihli kararında söz konusu olayda işçinin e-postalarının işverence incelenmesinin Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve  Anayasa’nın 22. Maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal etmediğine karar vermiştir.

• Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesinin kararında bahsi geçen hakların ihlal edilmemesi için; İşverenin kurumsal da olsa çalışanın kullanımına sunduğu iletişim  araçlarının ve iletişim içeriklerinin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir ön bilgilendirme yapması ve bu incelemenin haklı olduğunu gösteren gerekçelerinin olması gerektiğini, işverenin çalışanı aydınlatma, amaç dahilinde ven orantılı izleme faaliyeti şartlarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

Bilgi notunun sizlere faydalı olmasını dileriz

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2
42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon : + 90 (212) 241 72 52
Fax : + 90 (212) 241 72 49
e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr 

Paylaş: