Danıştay Kararı Kararı_16072021

B İ L G İ N O T U

Tarih: 16.07.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın 20.05.2021 Tarih, 2020/6223 Esas, 2021/3075 Karar numaralı Kararı 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın 20.05.2021 Tarihli, 2020/6223 Esaslı ve 2021/3075 Karar numaralı emsal nitelikteki kararında “tapu harcına esas alınan matrahın gerçekte olandan daha düşük beyan edildiği durumlarda somut deliller olmadan eksik inceleme ile cezalı tarhiyat yapılamayacağına” dair karar verilmiştir. Şöyle ki:

 Uyuşmazlığın konusu: Davacı adına, satın aldığı taşınmazın iktisap bedelini eksik beyan ettiğine ilişkin düzenlenen tutanağa dayanılarak ikmalen tarh edilen vergi zıyai cezalı tapu harcının kaldırılması talebidir.

 Davaya konu olayda; iki taraf arasında gerçekleşen gayrimenkul satışı sırasında gayrimenkul bedelinin 70.000,00 TL olarak beyan edildiği ancak daha sonra Vergi Dairesi tarafından gayrimenkulün gerçek değerinin 128.712,87 TL olarak belirlenmesi sebebi ile aradaki matrah farkına binaen davacıya vergi ziyaı cezası içeren tapu harcı kesilmiştir.

 Söz konusu uyuşmazlık Kayseri Vergi Mahkemesi’nde görülmüş, tapu harcında ve kesilen vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Ardından Danıştay başsavcısı tarafından Kayseri Vergi Mahkemesince verilen kararın hukuka aykırı olması nedeniyle Mahkeme kararının kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

 

Danıştay 9. Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Değerlendirme

 Danıştay tarafından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede; Vergilendirme işlemi yapılırken, kanuna uygun biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 Dava konusu olayda Vergi Dairesi tarafından; taşınmazı satan kişi bakımından karşıt inceleme yapılmadığı, taşınmazın emlak vergi değerine ve bu değerden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğine ilişkin herhangi bir inceleme yapılmadığı görülmüştür.

➢ Sonuç olarak; Danıştay tarafından satış işlemine konu taşınmazın iktisap bedelinin eksik beyan edilmesi sonucunda kesilen vergi ziyaı içeren tapu harçlarının; taraflar arasındaki hukuki ilişki tüm boyutları ile değerlendirilmeden, somut deliller ortaya konulmadan, salt kuvvetli şüpheye dayanarak kesilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verilmiş ve söz konusu Kayseri Vergi Mahkemesi Kararı KANUN YARARINA BOZULMUŞTUR.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: