Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a getirilen yenilikler hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişikliklere ve yeni hükümlere yer vermiştir. Bu değişiklikler 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)” başlığı altında yayınlanmış olup ilgili Kanun hükümlerinin birçoğu 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yapılan bu değişiklikler ile, Pazar yerleri ve perakendeciler gibi e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. A. KAPSAMSA SINIRLAMA Kanun’un 1. maddesine göre, seyahat acenteleri, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları, elektronik haberleşme sektörü KANUN’UN KAPSAMI DIŞINDA TUTULMIŞTUR. B. KANUN’A YENİ KAVRAM VE TANIMLAR EKLENMİŞTİR. Kanun’un “Tanımlar” kısmına yapılan bazı yeni eklemeler şu şekildedir:  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,  Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,  Elektronik Ticaret Pazar Yeri: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret 2 verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini, 2 C.ELEKTRONIK TICARET ARACI HIZMET SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERI Yapılan değişiklik ile getirilen Ek Madde-2 uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın yükümlülükleri ele alınmış ve her bir yükümlülüğe aykırılık için idari para cezası öngörülmüştür. Buna göre; 1) Tüm elektronik ticaret aracı ve hizmet sağlayıcıları; a. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar aracılık hizmeti sunduğu Pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunamayacak ve bu malların satışına aracılık edemeyecektir. Bu malların, farklı ekonomik ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulamayacak ve birbirinin tanıtımları yapılamayacaktır. Hükme getirilen istisna ise, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını haiz olduğu mallar satışıdır. Yaptırımı: Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının %5‘i oranında idari para cezası b. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken belgelerdeki, bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret Pazar yerinde yer verebilmesine imkan yükümlüdür. Yaptırımı: 100.000 TL’den az olmamak üzere, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde beşi oranında idari para cezası c. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanını almadan bunların ETBİS’e kayıt alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmamakla yükümlüdür. Yaptırımı: Her bir aykırılık için 10.000 TL – 100.000 TL idari para cezası d. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler üzerinden veya ilgili kurumların erişimine açık elektronik sistemlerinden doğrulamakla yükümlüdür. Yaptırımı: Her bir aykırılık için 10.000 TL idari para cezası e. Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunma yasağı: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir karar almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan tüm uygulamaların haksız ticari uyguhlama olduğu kabul edilerek yasaklanmıştır. 3 Yaptırımı: Haksız uygulamada bulunulan durumlar ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı başına olmak üzere her bir uygulama özelinde idari para cezası belirlenmiştir. 2) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk Lirasının üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, yukarıda yer alan yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki hususlara da uymakla yükümlüdür. a. Elektronik ticari hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde edilen verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılır ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret Pazar yeri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanılamayacaktır. Yaptırımı: Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının ‘una kadar idari para cezası b. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamasına teknik imkan sunar. Yaptırımı: Her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500.000 Türk Lirası idari para cezası c. Net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapamaz. Yaptırımı: 10 milyon Türk Lirası idari para cezası d. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca borsada kayden izlenen paylar hariç olmak üzere, şirket ortaklarının yüzde beş ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini, bu oranlara ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Yaptırımı: 1 milyon Türk Lirası idari para cezası e. Şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi halinde; kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri Bakanlığa bildirir. Yaptırımı: 1 milyon Türk Lirası idari para cezası f. Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerini, yönetim ve organizasyon yapısını, mevcut pay sahipleri ve bunların pay oranları ile iştirakleri ve iştirakleri nezdindeki pay oranlarını, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi bilgilerini, finansal tablolarını içerecek şekilde finansal durumunu, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ek 4 üncü maddede belirtilen yükümlülüklere uyumunu ve 4 yönetmelikle belirlenen diğer hususları gösterir denetim raporunu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa gönderir. Yaptırımı: 1 milyon Türk Lira idari para cezası g. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen aykırılıkları içeren raporu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa gönderir. Yaptırımı: 100.000,00.-Türk Lirasından az olmamak üzere, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde beşi oranında idari para cezası 3) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100.000 adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, 1 ve 2 numaraları bölümlerde belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki hususlara da uymakla yükümlüdür. a. Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir. Buna göre hesaplanan tutar, net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların toplam reklam bütçesini oluşturur. Bu bütçe, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar arasında net işlem hacmine kalkılan oranında paylaştırılır. Yaptırımı: Aykırılık halinde anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın ’undan az olmamak kaydıyla sınırı aşan tutarın 10 katı tutarında idari para cezası b. Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları izleyen takvim yılında sunabilir. Buna göre hesaplanan tutar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturur ve bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir. Alıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı adına katlanılan maliyetler ile bunlara sağlanan ekonomik menfaatler de bu kapsamda değerlendirilir. Bakanlık, bu bende göre hesaplanan tutarın mal ve hizmet sektör ve kategorileri itibarıyla kullanım üst sınırını belirlemeye yetkilidir. Yaptırımı: Aykırılık halinde anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın ’undan az olmamak kaydıyla sınırı aşan tutarın 10 katı tutarında idari para cezası c. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaz, 5 herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz. Buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremez. Yaptırımı: Haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticari hizmet sağlayıcı için 250.000 Türk Lirası idari para cezası 4) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100.000 adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerde belirtilen hususlara da uymakla yükümlüdür. a. Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamaz. b. Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde; i. Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamaz. ii. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yine ilgili Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkan sağlayamaz. Yaptırımı: a ve b maddelerine aykırılık halinde on milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılığın kaldırılması için süre verilir. Uyulmaması halinde kademeli olarak cezalar arttırılır ve uyarılara rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde Bakanlık internet sitesine erişim engellenmesi kararı verebilir. (Erişim engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğinde itiraz edilebilecektir.) c. Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz. d. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz. 6 Yaptırımı: 20 milyon Türk Lirası idari para cezası D. HUKUKA AYKIRI İÇERİKTEN ARACI HİZMET SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞU Kanunda yer alan 9. Maddenin başlığı değiştirilerek “Hukuka Aykırı İçerik” olarak düzenlenmiş ve hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olması durumunda aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu detaylı olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmayacaktır. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan hukuka aykırı içeriğinden haberdar olması durumunda, içeriği derhal yayımdan kaldırmak ve hukuka aykırı içeriği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlü tutulmuştur. E. ELEKTRONIK TICARET HIZMET SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERI Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına ilişkin yükümlülükler, satışlarının yarısını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik hizmet sağlayıcıları için uygulanmayacaktır. Tüm elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara uygulanan bir yükümlülük olarak olumlu irade beyanını yazılı ya da elektronik ortamda almadığı sürece, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS'e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markasını arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde kullanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 1) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri: a. Ek Madde 2/2(a) ve (b) hükümleriyle öngörülen verilerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yükümlülükler kıyasen elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları için de uygulanacaktır. “Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanır ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamaz.” (Ek Madde 2/2.a) Yaptırımı: Aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının ’u “Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamasına teknik imkân sunar.” (Ek Madde 2/2.b) 7 Yaptırımı: Aykırılık halinde her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500.000 Türk Lirası idari para cezası b. Ek Madde 2/2(f) hükmü uyarınca; içeriklerdeki mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen aykırılıkları içeren bir rapor hazırlamalı ve Bakanlık'a gönderilmelidir. c. Ek Madde 4 uyarınca; elektronik ticaret lisansı ödemekle yükümlüdür. Lisans ücretinin hesaplanmasında yurt dışına yapılan satışlar ve eşiklerin hesaplanmasında ise, ekonomik bütünlük içerisindeki kişilerin satışları dikkate alınmayacaktır. 2) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri: a. Ek Madde 2/3(a) ve (b) hükümleriyle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları için belirlenen reklam ve promosyon harcaması sınırlandırmaları kıyasen uygulanmaktadır. 3) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave yükümlülükleri: a. Ek Madde 2/4(a) ve (b) hükümleriyle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülen bankacılık ve elektronik para sınırlandırmaları kıyasen uygulanacaktır. “Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkan sağlayamaz.” (Ek Madde 2/4.a) “Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde; 1) Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamaz. 2) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlayamaz.” (Ek Madde 2/4.b) b. Ek Madde 2/4(ç) hükmüyle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülen mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması durumunda, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesi yasağı ve bu ortamlar arası geçiş ve tanıtım yapılmaması yasağı kıyasen uygulanmaktadır. 8 Yaptırımı: 1- 10.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 60 gün süre verilir. 2- Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde 20.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 30 gün süre verilir. 3- Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde 40.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 15 gün süre verilir. 4- Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde. Bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ve/veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. F. ELEKTRONIK TICARET LISANSI Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Yaptırımı: 1- 10.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 60 gün süre verilir. 2- Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde 20.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 30 gün süre verilir. 3- Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde 40.000.000 ceza uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için 15 gün süre verilir. 4- Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde. Bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ve/veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. İşbu yükümlülük, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmayacaktır. Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı tarihi izleyen takvim yılının; lisans yenileme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde yapılacaktır. Lisans ücretinin ödendiğine dair belgenin lisans alma veya yenileme başvurusu sırasında ibraz edilmesi halinde başka bir şart aranmaksızın lisans verilecek veya yenilenecektir. 9 G.DENETIM Bakanlık, Kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınmıştır. Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtların, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlü tutulmuştur. İşbu düzenleme uyarınca; elektronik ticarete dair belgelerin saklanması yükümlülüğü 3 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. H.YÜRÜRLÜK Kanun'un aşağıda sayılanlar dışındaki hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Reklam ve promosyon harcama sınırları öngören Ek Madde 2/3(a) ve (b) hükümleri 2022 yılı net işlem hacimlerine uygulanacak şekilde 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Veri taşınabilirliğine ilişkin Ek Madde 2/2(b) hükmü ve Bakanlık'a ilan yükümlülüğü öngören Ek Madde 2/10 hükmü ile Ek madde 4, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar kendi markalarının satışını yasaklayan Ek Madde 2 1(a) hükmü, banka ve elektronik paraya ilişkin faaliyetlere sınırlandırma getiren Madde 2/4(a) ve (b) hükümlerine ve taşıma işlerine ilişkin faaliyet sınırlandırması getiren Madde 2/4(c) hükmüne 1 Ocak 2024 tarihine kadar uyum sağlamakla yükümlüdür.  Elektronik ticaret lisansı alınmasına ilişkin yükümlülükler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilir.  Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce, aracı hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerlerindeki hizmet sağlayıcılar arasında akdedilen aracılık sözleşmeleri, 6 ay içerisinde Kanun'a uygun hale getirilmelidir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: