COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

Dünya genelinde etkileri görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak sınıflandırması yapılan COVİD-19 virüsünün Türkiye sınırları içerisinde de olumsuz etkilerinin görülmesinin bir neticesi olarak, 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. İşbu bilgi notu, hangi sürelerin bu kapsamda ele alınacağı, söz konusu sürelerin hangi tarihte duracağı, hangi tarihte ve ne şekilde tekrar işlemeye başlayacağı hususlarının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır: Buna göre;

• Kanun uyarınca;

  1. Dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK“) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK“) taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden,
  2. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler ise 22 Mart 2020 tarihinden

itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Kanun ile durdurulan bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren (1 Mayıs 2020) işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Ayrıca Covid-19 salgının 30.04.2020 tarihinden sonra da devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabileceği ve bu döneme ilişkin kapsamın daraltabileceği hükme bağlanmıştır. İşbu kararlar da Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

  • Bazı süreler söz konusu değişikliğin kapsamı dışında bırakılmış olup işbu sürelerin durmaksızın işlemeye devam edeceği hükme bağlanmıştır. Şöyle ki;

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,

b) Ceza Muhakemesi Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

c) Hukuk Muhakemeleri Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler, işbu değişikliğin dışarısında kalacak ve işlemeye devam edecektir.

  • Akıbeti ayrıca hükme bağlanan hususlar:

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında da belirli konulara ilişkin ayrıca hüküm getirilmiş olup buna göre;

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verileceği ve bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacağı, ilan için ücret alınmayacağı,

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemelerin kabul edileceği ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebileceği,

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının, durma süresince devam edeceği,

ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacağı, hususları hükme bağlanmıştır.

  • Usul ve esasları belirleyecek olan yetkili merciiler:

Son olarak; durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları belirleyecek merciiler belirlenmiş olup işbu merciiler;

a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,

b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,

c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, olarak belirlenmiştir.

Çalışmayı sizlere faydalı olması açısından gönderiyoruz.

Paylaş: