hakkimizda

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik uyarınca müdürlük ve şubelerin iç düzen ve işleyişleri ile temsil, imza beyannameleri, ödemeye ilişkin belgeler, tescil ve konkordato ile ilgili birtakım değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

  • Ticaret Sicili Müdürlüğüne yapılacak başvurularda şirketi “temsil ve ilzama yetkili olanlar” ibaresi temsile olarak değiştirilmiştir.
  • İlgili müdürlüğe verilecek olan “şirketi temsile yetki olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği” yerine “Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri”nin verileceği öngörülmüştür. Böylece artık imza beyannamelerinin noterde düzenletilmesi uygulaması tamamen yürürlükten kaldırılmış olup, imza beyannamesinin, Ticaret Sicil Müdürlüğünde huzurda verilmesi zorunlu hale gelmiştir.
  • Kolektif, Komandit, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit ve Anonim şirketlerin kuruluşlarında artık noter onaylı şirket sözleşmelerinin yanında, müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmelerinin de geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

Limited Şirketler ve Kooperatifler bakımından ise, artık noter onaylı şirket sözleşmeleri kabul edilmemekte olup, sadece müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmeleri geçerli olarak kabul edilmektedir.

  • Anonim ve Limited Şirketlere ilişkin başvuruda istenen belgelerden sayılan “Kanunun 349 uncu maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı.”na ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış olup, kuruluş esnasında artık kurucular beyanı aranmayacaktır.

Keza, her iki şirket türü bakımından kuruluş ve sermaye artırımı esnasında aranan “7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.” yerine “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” sunulması gerekecektir.

  • Limited Şirketlerin kuruluşları ve sermaye artırımında aranan “Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.”na ilişkin hüküm “Şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli bir kısmının şirketin tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.” şeklinde değiştirilmiştir.

Keza, yine sermaye artırımında aranan “Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu.”na ilişkin hükmün ilgili ibaresi “şirket sözleşmesinde artırılan sermayeyi oluşturan pay bedellerinin belirli bir kısmının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın da Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığına” şeklinde değiştirilmiştir.

  • Son olarak, konkordatoya ilişkin hükümde yapılan değişiklik ile “konkordato mühleti” ibaresi geçici ve kesin mühlet olarak ayrı ayrı belirtilmek suretiyle değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, geçici veya kesin konkordato mühleti kararının uzatılması, geçici veya kesin konkordato mühleti kararının kaldırılarak konkordato talebinin reddi, konkordatonun tasdiki, konkordato tasdik talebinin reddi ve konkordatonun tamamen feshi kararlarının da tescil olunacağı öngörülmüştür.