hakkimizda-sayfa

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hakkında.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun (‘’TTK’’) 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarının yapacakları işlemlere ve bu işlemden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede 01.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır.  

YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ŞU ŞEKİLDEDİR:

 1. Yönetmelik ‘’bağımsız denetime tabi olacak’’ şirketler için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Yönetmelik kapsamında belirtilen yükümlülükler, bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için geçerli olmayacaktır.
 2. Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası,
 3. Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası,
 4. Çalışan sayısı beşyüz ve üstü,

ölçütlerinden en az ikisini sağlayan şirketler , Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, TTK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (‘’KHK’’) çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

 1. Bilindiği üzere Yönetmelik 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 2. 07.2013 tarihinden sonra kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
 3. 07.2013 tarihinden sonra yönetmelik kapsamında dahil olan yani bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
 • 07.2013 tarihinden önce kurulan bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir.
 1. Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (‘’MTHS’’)’lerden destek hizmeti almak sureti ile yerine getirebilirler.
 2. Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (‘’MERSİS’’) numarası adı altında tescil edilir.
 3. Şirketlerin internet sitesini açmaları ile birlikte Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında sayılan içeriklerin sürekli olarak internet sitesinde yer almaları zorunludur. [Bu madde kapsamında sürekli olarak internet sitesinde bulundurulması gereken içeriklerin listesi EK-1’de bilgilerinize sunulmaktadır.]
 • Bu madde kapsamında yer alacak içeriklerde her hangi bir değişiklik olması halinde içeriğin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
 • Şirketlerin internet sitesinde Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan içeriklerin en az altı aylık süre için yayımlanması gerekmektedir. [Bu madde kapsamında en az altı aylık süre ile internet sitesinde bulundurulması gereken içeriklerin listesi EK-2’de bilgilerinize sunulmaktadır.]

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde ‘’yönlendirilmiş mesaj’’ ibaresi konulur.

 1. MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır. Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
 2. Şirketler, internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir. Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünde ana sayfada ‘’bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı’’ şeklinde bir ibareye yer verilir.
 3. Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunu’nun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, Yönetmeliğin 14. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
 4. Anılan Yönetmelik TTK’nın ‘’internet sitesi’’ başlıklı 1524. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, TTK’da belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur. Anılan maddede ilgili hususlara riayet edilmeden bir işlem tesis edilmişse, bir karar alınmışsa ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
 5. Ayrıca İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri 100 günden 300 güne kadar adli para cezasına ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan yönetim organı üyeleri 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını umarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Bozanoğlu Hukuk Bürosu