c1ffbd46bd16fa8fHukuk

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de 13.09.2012 tarihinde yapılan değişiklikler hakkında.

Bilindiği üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin  Tebliğ’de (“Tebliğ”) 13.09.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (“Yeni Tebliğ” ‘’Seri IV, No:61’’) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yeni Tebliğ ile yapılan temel değişiklikler aşağıda sunulmaktadır:

1.      Tebliğ’in 5. Maddesinin 9. Fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra (10) ile getirilen düzenlemeyle; Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK), borsa şirketlerinde, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptali talebiyle asliye ticaret mahkemesine başvurma imkanı tanınmıştır. Talebe, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenecektir. Uyum önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanacaktır. Anılan düzenlemenin tam metni şu şekildedir:

Kurul, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığın tespiti ve işlemlerin iptalini asliye ticaret mahkemesinden talep eder. Talebe, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri bir uyum önerisi eklenir. Uyum önerisi, Borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanır.

  1. Aynı Tebliğ’e Geçici Madde eklenmiştir. Mahkeme Süreci başlıklı Geçici 2. Madde ile getirilen düzenlemeyle;  
  • Borsa Şirketlerinin 30 Haziran 2012 tarihine kadar,
  • Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmemesi,
  • İlgili düzenlemelere aykırı olarak seçmesi,
  • Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uyum amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmaması halinde,

SPK tarafından uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak içerikte karar verilmesi talebiyle, 31 Aralık 2012 tarihine kadar asliye ticaret mahkemesine başvurulur.

  • Asliye Ticaret Mahkemesindeki başvuruya, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere SPK tarafından yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir Uyum Önerisi
  • Esas sözleşme değişikliğine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, şirketlerin esas sözleşme yapısına asgari müdahalede bulunulması çerçevesinde hazırlanan tadil tasarılarına uyum önerisinde yer verilir.
  • Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az iki katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine eklenir. Mahkemece atanan ve tesciline karar verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya Kurulun başvurusu üzerine haklarında yeni bir karar alınıncaya kadar görev yaparlar.

 

Teşekkür ederiz,

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Ek: Değiştirilen maddelerin eski ve yeni halinin görülebileceği tablo ekte yer almaktadır.

 

EK:

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL
 

Madde 5/ (10). Fıkra: Tebliğ’e yeni eklenen bir fıkradır.

 

 

 

Yeni 5/ (10). Fıkra: Kurul, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini asliye ticaret mahkemesinden talep eder. Talebe, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir. Uyum önerisi, Borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanır

 

 

 

Geçici 2. Madde : Tebliğ’e yeni eklenen bir maddedir.

 

 

 

 Geçici 2. Madde: Borsa şirketlerinin 30/6/2012 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmemesi veya ilgili düzenlemelere aykırı olarak seçmesi veya kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uyum amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmaması halinde Kurulca, somut olayın özellikleri ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması ilkesi çerçevesinde, uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak içerikte karar verilmesi talebiyle, 31/12/2012 tarihine kadar asliye ticaret mahkemesine başvurulur. Başvuruya, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, şirketlerin esas sözleşme yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanan tadil tasarılarına uyum önerisinde yer verilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az iki katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine eklenir. Mahkemece atanan ve tesciline karar verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya Kurulun başvurusu üzerine haklarında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yaparlar.