images

Kar Payı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile getirilen düzenlemeler hakkında.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 09.08.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır. Tebliğin amacı şirketlerin kar payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 • Anılan Tebliğ’e göre ‘’kar payı avansı’’ , kar payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden bu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanan tutarı ifade etmektedir. Şirketlerin Kar payı avansı dağıtabilmeleri için şirketin genel kurulunca kar payı avansı dağıtımına karar alınması ve Kar payı avansı dağıtılacak Hesap döneminde Hazırlanan üç altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kar edilmiş olması gerekir.
 • Şirket Genel kurulunca Kar Payı Avansı dağıtımına karar verildiği taktirde bu kararda zorunlu olarak belirtilmesi gereken hususlar Tebliğ’de düzenlenmiştir.
 • Dağıtılacak kâr payı avansı; geçmiş yıllara ait zarar varsa bu zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
 1. Aynı hesap dönemi içinde, izleyen ara dönemlerde kar oluşması halinde dağıtılacak kar payı avans tutarı yukarıda belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kar payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kar payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
 • Kar payı avansı ödemeleri dağıtım tarihi itibariyle ortaklara payları oranında dağıtılır. Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez. Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir.

Bir hesap döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye artırımı gerçekleştiren şirket, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı dağıtmak istediğinde aşağıda belirtilen esaslara uyar.

 1. a) Sermaye artırımı sonrasında yapılacak kâr payı avansı ödemesinde, yeni ortaklara öncelik verilir.
 2. b) Söz konusu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam eder.
 3. c) Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kâr payı avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap döneminde ödenecek kâr payı avansı tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenir.
 • Genel kurul kar payı avansı dağıtımına karar verip ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması durumunda şirket yönetim organınca sırasıyla aşağıdaki görevler yerine getirilir.

a)Kar payı avansı dağıtımına ilişkin rapor hazırlanır. Bu raporda, dağıtılacak kar payı avansı tutarının yukarıda belirttiğimiz usule uygun olarak hesaplandığı belirtilir. Yapılan hesaplamalara ve diğer şartların yerine getirilmiş olduğuna dayanak teşkil eden belgeler bu rapora ek yapılır.

 1. b) Raporda tespit edilen kâr payı avansının ortaklara ödenmesine ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar alınır.
 2. c) Kar payı avansı tutarları kar payı avansı ödenmesi için yukarıda belirtilen gerekli şartlara uygun olmak koşuluyla kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenir.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını umarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Bozanoğlu Hukuk Bürosu