kariyer

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumundan: Kurul Kararı

16.02.2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kurul Kararı” ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin “Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi” başlıklı Denetim Kuruluşu yetkilendirilme şartlarını düzenleyen 13/1-i maddesinin uygulanması hakkında kurul kararı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ’NİN 13/1-i MADDESİ BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ’NİN 13/1-i MADDESİ’NİN UYGULANMASINA YÖNELİK KURUL KARARI
i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması. Kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde denetim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi halinde, bu şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda;

  1. Denetçinin kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, şirketin Kurulumuzca yetkilendirilmesinden önce imzalamış ve Kurumumuza bildirmiş olması,
  2. Denetçinin, söz konusu denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim faaliyetinde bulunmayacağı ve yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taahhütte bulunması,
  3. Şirketin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denetçiye denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunması,

şartlarıyla, denetim kuruluşunun yetkilendirilmesinde denetçinin durumunun Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir.