ekibimiz-s

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (‘’SPKn/Kanun’’) izahnamenin bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Kanun’un ilgili hükmü, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ayrıca Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuatın uyumlaştırılması hususları da dikkate alınarak hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” (‘’Tebliğ’’) 22/06/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahname ve ihraç belgesi bu Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

Sadece yatırım fonu katılma paylarının, emeklilik yatırım fonu paylarının ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraçları bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Yeni Tebliğ ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir;

 1. İzahname Ve İhraç Belgesi Hazırlaması Yükümlülüğü

Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve bu izahnamenin sermaye piyasa kurulu tarafından onaylanması zorunluluğu devam etmektedir.

Kanun çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya ihraççıların izahname hazırlamaksızın ya da duyuru metni ilan etmeksizin gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında ihraç belgesinin hazırlanması ve bu belgenin kurulca onaylanmasının zorunluluğu getirilmiştir.

 1. İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetler ve izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlar

İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetler ile izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlar Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında revize edilmiştir.

 • Bu kapsamda; her halka arz için ayrı ayrı olmak üzere yatırımcı başına en az iki yüzelli bin TL değerinde sermayepiyasası aracı alan yatırımcılara yönelik yapılan halka arzlarda ve
 • Birim nominal değeri en az iki yüz elli bin TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında,

İzahname muafiyeti tanınmıştır.

 • Ayrıca, payların ilk halka arzı hariç olmak üzere, halka arz edilecek tüm sermaye piyasası araçlarının toplam satış bedelinin beş milyon TL’nin altında olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu’nca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet getirilebileceği düzenlenmiştir.
 1. İzahname hazırlanmayacak durumlar

Sermaye piyasası araçlarının sadece nitelikli yatırımcılara satışında, Sermaye piyasası araçlarının tahsisli satışında, bir ortaklığın sermayesini değiştirmeyecek şekilde kupür, tertip, pay birleştirilmesine veya bölünmesine konu paylar olması durumunda, kar payının pay olarak dağıtımı da dâhil olmak üzere bedelsiz paylar çıkarılması durumunda, İzahnamenin ve gerekli diğer dokümanların önceden yayımlanmış olması ve ihraççının borsada işlem gören payları ile aynı grupta olması kaydıyla,

Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının dönüştürülmeleri, değiştirilmeleri veya bunlar tarafından verilen hakların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen pay ihraçlarında izahname hazırlanmayacaktır.

 1. Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, izahname hazırlama esasları, izahnamede yer alması gereken bilgiler izahnamede bilgiye yer verilmemesinin koşulları, atıfta bulunmak suretiyle İzahnameye dâhil edilen bilgiler hakkında bu Tebliğde düzenleme yapılmıştır.

İzahnamenin kurulca belirlenen standartlara uygun, tam ve güncel olması yatırımcılar tarafından kolaylıkla analiz edilebilir, anlaşılabilir ve değerlendirilebilir bir şekilde hazırlanması kurul onayının alınması başvurusu sırasında kurulca istenecek ek bilgileri içermesi ve bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılmasının zorunluluğu belirtilmiştir.

İzahnamede bağımsız denetimden ve/veya sınırlı incelemeden geçirilmiş finansal tablolar ile bu finansal tablolara dayalı verilere yer verilmesi gerekiyor.

Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının kesin halka arz fiyatına, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığına, faiz veya iskonto oranında ya da faize ek getiri aralığına izahnamede yer verilmemesi durumunda, söz konusu hususların hangi kritere göre belirleneceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

İzahnameye, ihraççı veya halka arz eden ile ilgili olarak daha önceden kurulun veya borsanın internet sitesinde veyahut kamuyu aydınlatma platformunda (‘’KAP’’) kamuya duyurulan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle bilgi dâhil edilebilecektir.

 1. İzahnamede yer alacak finansal tablolara ilişkin genel esaslar

Bu Tebliğ ile izahnamelerde yer alacak finansal tablolara ve bunlara ilişkin bağımsız denetim yükümlülükleri yeniden düzenlenerek,

Ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanana izahnamalerde bağımsız denetimden geçirilmiş son 3 (üç) yıla ve gerekli olması durumunda sınırlı incelemeden geçmiş 6 (altı) aylık ara döneme,

Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanan izahnamede ise bağımsız denetimden geçmiş son 2 (iki) yıla ve gerekli olması durumunda sınırlı incelemeden geçmiş 6 (altı) aylık ara döneme ait,

finansal tabloların yer alması yönünde düzenleme yapılmış ve bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçirilmemiş ara dönem finansal tablolara izahnamede yer verilmemesi benimsenmiştir.

İhraççının bağımsız denetimden ya da sınırlı incelemeden geçirilmiş finansal tablolarını KAP’da düzenli olarak yayımlama yükümlülüğünün bulunması durumunda, izahnamede finansal tablolara yer verilmesi gerekmediği, bu durumda, izahnamede söz konusu finansal tabloların KAP’ta ilan edildiğine ilişkin bilginin ilan tarihi ile birlikte yer verilmesi düzenlenmiştir.

 1. İzahname hazırlanmasına ilişkin özel hükümler ile İzahname ve İhraç Belgesinin geçerliliği

Sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahnamenin tek bir belgeden oluşabilmesinin yanı sıra;

İhraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet olmak üzere birden fazla belge şeklinde de hazırlanabilmesine imkan verilerek, ihraççılara esneklik tanınmıştır.

İzahname bu tebliğin 24. Maddesine uygun olarak güncelliğinin korunması kaydıyla ilk yayım tarihinden itibaren on iki ay boyunca gerçekleştirilecek ihraçlar için geçerli olacaktır. Bu süreden sonra yapılacak olan tüm halka arzlarda izahnamenin tümünün onaylanması gerekmektedir.

Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları da dâhil olmak üzere, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin satılacak ya da yurt dışında ihraç edilecek olması durumunda ihraç tavanını içeren ihraç belgesi, bu belgenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Kurul karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapılacak ihraçlar için geçerlidir.

Bu Tebliğ ile, bankalar tarafından, genel kurullarınca onaylanan azami beş yıllık bir arz programı çerçevesinde hazırlanacak arz programı izahnamesi ile ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının, aynı yıl içinde birden çok ihraç edilmesi imkanı sağlanarak, arz programı izahnamesine yönelik düzenlemeler sermaye piyasası mevzuatına kazandırılmıştır.

 1. Başvuru Süreçlerine ilişkin bilgiler

İzahnamenin ya da ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvuru süreçleri Tebliğ’in 19-26 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan esasen ihraççıların sorumlu olduğu, bunun yanı sıra zararın söz konusu kişilerden tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluşlar, varsa garantörler ve ihraççının yönetim kurulu üyelerinin kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebileceği ölçüde sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Ayrıca bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere rapor hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde sorumlu tutulacakları hüküm altına alınmıştır.

 1. İhraç ve Satışa İlişkin Belgelerin Dili

İzahname, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve arz programı sirküleri ile başvuru ile birlikte Kurula gönderilmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin dili Türkçe olmalıdır. İzahnamede açık, duru ve sade bir dil ile anlaşılır cümlelere yer verilmesine dikkate edilir.

Bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerin yabancı bir dile çevrilmek istenmesi durumunda, çeviri metni de bu belgelerin ilan edildiği yerlerde aynı anda ilan edilir.

İzahnamenin hazırlanmasında yararlanılan ve izahname ekinde kamuya açıklanmayan belgelerin yabancı dilde hazırlanmış olması durumunda, bu belgelerin izahnamenin hazırlanmasında yararlanılan kısımlarına nasıl ulaşılacağının izahnamede yatırımcıların bilgisine sunulması zorunludur. Kurul gerekli görmesi durumunda, kaynak dokümanların izahnamenin hazırlanmasında yararlanılan kısımlarının yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçeye çevrilmesini zorunlu tutabilir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada halka arz edilmek üzere Kurul kaydına alınan ve Kurul düzenlemelerinde sayılan borçlanma araçları ile aracı kuruluş varantı ve sertifikalarına ilişkin olarak hazırlanan izahnameler, üzerinde yazan sürenin sonuna kadar geçerlidir.

Kanun’un yürürlük tarihi ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan izahnamelerin geçerlilik süresi ise Tebliğin ‘izahnamenin geçerlilik süresi’’ başlıklı 17. Maddesine göre belirlenir.

Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak ya da yurt dışında ihraç edilmek üzere Kurul kaydına alınan ve Kurul düzenlemelerinde sayılan henüz satışı yapılmamış borçlanma araçları, bunların Kurul kaydına alınmasına ilişkin olarak alınan Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde satışa sunulabilir.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını umarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU