images

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde 21.09.2012 tarihinde yapılan değişiklikler hakkında.

Bilindiği üzere, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde 21.09.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)  ile birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik ile yapılan temel değişiklikler aşağıda sunulmaktadır:

Yapılan değişikliklerle, gerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası faaliyetlerinin gerekse piyasanın daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik olarak, sermaye artırım ve azaltımına ilişkin kota alma ve çıkarma işlemleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahvillerle ilgili kota alma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan prosedürlerde sadeleştirmeye gidilmiştir.

1.      Yönetmeliğin 11. maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen düzenlemeyle; söz konusu maddenin başlığı ‘’İlave Kotasyon ve Sermaye Azaltımı’’ olarak değiştirilmiştir. Hisse senetleri Borsa Kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. Görüldüğü üzere, maddenin önceki halindeki belgelerin hiçbirini hazırlamaya gerek kalmaksızın, basitleştirme yoluna gidilerek yeni sermayenin Borsa kotuna alınacağı ifade edilmiştir.

Aynı şekilde, Ortaklıkların sermaye azaltımları nedeniyle, azaltılan sermayelerini temsil eden hisse senetleri, azaltım sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkarılır.

  1. Yönetmeliğin maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile getirilen düzenlemeyle; Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahvillerin kotaya alınarak Borsa’da işleme açılmasının zorunlu ve rutin bir uygulama olması ve bu işlem için herhangi bir inceleme yapılmaması nedeniyle kotasyon işleminin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulması uygulaması da yürürlükten kaldırılmıştır. Artık, Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslar arası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılır.
  2. Yönetmeliğin maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile getirilen düzenlemeyle; Hisse senetleri kot dışı pazarda işlem gören ortaklıkların sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin kot dışı Pazar kaydına alınmasında ve sermaye azaltımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin Pazar kaydından çıkarılmasında da Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Teşekkür ederiz,

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Ek: Değiştirilen maddelerin eski ve yeni halinin görülebileceği tablo ekte yer almaktadır. 

EK:

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL
Eski Madde 11: İlave Kotasyon Zorunluluğu

Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belgeler ile ilave kotasyon bilgi formu dışında, bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmeksizin ve bu Yönetmelikte yer alan kotasyon şartları aranmaksızın Borsa kotuna alınır. Sermaye artırımının tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicili Tescil Belgesi, alındıktan sonra ilave kotasyon bilgi formu ile birlikte 7 iş günü içerisinde Borsaya gönderilir.

Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde Borsada işlem görmeye başlar

 

 

Yeni Madde 11:İlave Kotasyon ve Sermaye Azaltımı

Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır.

Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde Borsada işlem görmeye başlar.

Ortaklıkların sermaye azaltımları nedeniyle, azaltılan sermayelerini temsil eden hisse senetleri, azaltım sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkarılır.
 

 

 

 Eski Madde 18/2: Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılır. Bu kapsamdaki tahvil ihraçlarının kotasyon işlemi, takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.(Değişik 2.fıkra – R.G.: 21.9.2012 – 28418 / m.2) Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılır.

 

 

 

 

 

Eski Madde 27/2: Hisse senetleri kot dışı pazarda işlem gören ortaklıkların sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin kot dışı pazar kaydına alınmasında da bu Yönetmeliğin ilave kotasyon zorunluluğu hükümleri uygulanır.(Değişik 2.fıkra – R.G.: 21.9.2012 – 28418 / m.2) Hisse senetleri kot dışı pazarda işlem gören ortaklıkların sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin kot dışı pazar kaydına alınmasında ve sermaye azaltımları nedeniyle azaltılan sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin pazar kaydından çıkartılmasında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

 Yeni Madde 18/2: Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılır.            Yeni Madde 27/2: Hisse senetleri kot dışı pazarda işlem gören ortaklıkların sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin kot dışı pazar kaydına alınmasında ve sermaye azaltımları nedeniyle azaltılan sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin pazar kaydından çıkartılmasında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.