hakkimizda-sayfa

Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve esasların belirtilmesi amacıyla 22.04.2020 tarihinde 31107 sayılı Resmi Gazetede 399 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

7244 Sayılı Kanuna göre;

I. Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesi gereken BEDELLER ile ECRİMİSİL BEDELLERİNİN tahsili, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenmiştir.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay daha uzatılması mümkündür.
  • Bu alacaklar ertelemenin sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerle ödenecektir.
  • Ayrıca bu bedeller için gecikme zammı ve faiz işletilmeyecektir.

22.04.2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ’e göre;

Satış Bedeli Ertelemesinden Yararlananlar:

“6292 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamında kalan 2/B taşınmazlarını, 12. maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 5. maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları ile 4706 sayılı kanunun 4. maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 22. maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazlarını satın alanlar ile ilgili mevzuatında belirtilen yükümlülüklere uyulması şartıyla doğrudan satın alma hakkına sahip olan kişilerden” aşağıdaki şartları sağlayanlar satış bedeli ertelemesinden yararlanabilir.

1) İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünce (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünce yoksa millî emlak şefliğince yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenler, son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar ve

2) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 01.04.2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar.

Ecrimisil Ertelemesinden Yararlananlar:

Hazineye ait taşınmazları tarım ve hayvancılık amaçlı kullananların ecrimisil ödemeleri erteleme kapsamındadır. Ancak söz konusu taşınmazların, 01.04.2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, ertelenir.

İdarece; ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştur:

Yeni düzenleme ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle ertelenecek,
2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarı herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek,
Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ecrimisil ödemelerinin de herhangi bir zam veya faiz uygulamadan erteleme yapılacak, bu erteleme sonucunda tarımsal amaçlı kullanımdan kaynaklı 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup, bu haktan yaklaşık 18 bin çiftçi yararlanacak,
Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ertelenen ödemelerin de herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak, bu sayede Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu süreci en az zararla atlatması ve tarımsal üretimin devamlılığını desteklenecektir.

II. Belediyelerin, il özel idarelerinin ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin taşınmazlarına ilişkin 3 aylık satış, ecrimisil ve kira bedellerinin 3 ay ertelenmesinde ise belediyelerde, il özel idarelerinde ve birliklerde MECLİS; bağlı kuruluşlarda ise YETKİLİ KARAR ORGANI yetkilidir.

  • 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin satış ecrimisil ve kira bedelleri bu kapsamdadır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından bu süre 3 ay daha uzatılabilir.
  • Bu alacaklar ertelemenin sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerle ödenecektir.
  • Ayrıca bu bedeller için gecikme zammı ve faiz işletilmeyecektir.

III. Belediyelerin, il özel idarelerinin ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerin taşınmazlarında kiracı olarak bulunan işletmelerden, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayanlardan faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.