avukat-hakim-savcı

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Hakkında.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun (‘’Yeni TTK’’) 210 uncu ve 1527 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (‘’Tebliğ’’) 29 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarında elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  • Bu Tebliğde geçen Elektronik Genel Kurul Sistemi ( ‘’EGKS’’ ); anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmayı teminen kuracakları veya destek alabilecekleri bilişim sistemini ifade etmektedir.
  • Anonim şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar EGKS’den bildirmek zorundadırlar. Bu süre, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu ( ‘’MKK’’ )tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde 1 gün olarak uygulanır.
  • Şirket, genel kurula katılma taleplerini en geç 2 iş günü içinde kontrol ederek EGKS’den kabul veya reddeder. Bu süre içinde reddedilmeyen talepler kabul edilmiş sayılır. Bu hüküm, payları MKK tarafından kayden izlenen şirket genel kurullarında uygulanmaz.
  • Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.
  • Anonim şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan hak sahibi, görüşülmekte olan gündeme ilişkin görüşünü EGKS’den iletebilir. Hak sahibi her bir gündem için en fazla iki adet görüş iletebilir. Her bir görüş için en fazla 600 karakter olabilir.
  • Anonim şirketin genel kurul gündeminde yer alan her bir gündem maddesine ilişkin olarak oylama, toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan hak sahipleri için aynı anda başlatılır. Elektronik ortamda oyların gönderilmesi 5 dakika ile sınırlıdır.
  • Şirketler, kendilerinin kuracakları EGSK’nin bu Tebliğ, 1527. Maddeye göre hazırlanmış Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu’na uygunluğunu, bu Tebliğin üçüncü maddesinde belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenecek teknik raporu ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
  • EGKS hizmeti sağlayacak şirketler ise; sistemin, bu Tebliğ, 1527. Maddeye göre hazırlanmış Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygunluğunu, kurumlara teknik bir rapor ile tespit ettirmek zorundadır.
  • EGKS, asgari olarak Yönetmelikte belirtilen tüm işlemlerin yapılabilmesini sağlayan tasarım ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmalıdır.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını umarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Bozanoğlu Hukuk Bürosu